Leśna Samorządowy Portal Internetowy Leśna Herb
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Pogoda     |     
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty unijne i inicjatywy lokalne
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Utworzenie Izerskiego Centrum Promocji Produktów Lokalnych
Samorządowy Informator SMS
Zimowe utrzymanie
Przetargi, zamówienia publiczne
Lesna.E-mapa.net
Nieruchomości na sprzedaż
Panorama Leśnej
Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia
MGOPS Lesna
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
LGD
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Strona internetowa Pobiedna.pl
Złotniki Lubańskie

Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej na podstawie art.41 ust. 2 Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z 2016 poz.487 )w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 18.03.1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXIX/181/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2017 rok”

 

ogłasza nabór ofert w ramach zadań:

 

ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ I IMPREZ PODEJMUJĄCYCH PROBLEMATYKĘ UZALEŻNIEŃ:

 

I.   Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich

II.  Współfinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem

alkoholowym

III. Współfinansowanie imprez i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem

kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów

interpersonalnych.

 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ:

 

I.   Programy motywacyjno- profilaktyczne dla dzieci i dorosłych.

II.  Programy profilaktyczne z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej.

III. Prezentacja problematyki uzależnień przez prasę, spektakle teatralne.

IV. Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych.

 

POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 

I. Prowadzenie zajęć ponadpodstawowych profilaktyczno- terapeutycznych dla osób

kontynuujących leczenie.

Powyższe zadania są skierowane do mieszkańców naszej gminy (dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

 

Realizowane mogą być programy:

 

A/  Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży rekomendowane przez Państwową Agencję Problemów

Alkoholowych (np. Spójrz inaczej”, które mogą poprowadzić przeszkoleni nauczyciele).

Składane programy powinny stanowić część realizowanych w placówkach oświatowych

programów profilaktyki.

 

B/  Autorskie programy, które powinny zawierać następujące bloki tematyczne:

 

- Blok integracyjny oraz normy społecznie akceptowane:

- Blok umożliwiający lepsze poznanie siebie i prowadzący do adekwatnej samooceny;

- Blok dotyczący zdrowotnych, społecznych i psychologicznych konsekwencji zachowań

ryzykownych np. używania i nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających,

mechanizmów powstawania zaburzeń;

- Treningi umiejętności personalnych i społecznych np. nabycia umiejętności rozwiązywania

konfliktów, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, umiejętność stosowania zachowań

asertywnych.

 

C/ Programy skierowane do rodziców, które powinny uwzględniać opanowanie konkretnych

umiejętności wychowawczych np.:

-   Wspieranie procesu rozwoju dziecka;

-   Pomoc w rozwijaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości oraz -

zdolności;

-   Komunikowanie się bez stosowania różnorodnych form przemocy;

-   Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć oraz radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami;

-  Wyrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one akceptowane przez dziecko;

-  Wiedzę o prawidłowościach rozwojowych i identyfikacji niepokojących zachowań i o formach

pomocy specjalistycznej (alkoholizm, narkomania).

 

D/ Programy profilaktyczno- wychowawcze, wykorzystujące inscenizację teatralną lub technicki multimedialne do prezentacji problematyki uzależnień, trudności kontrolowania własnego zachowania (agresji) – czyli są to zajęcia warsztatowe + spektakl.

 

E/ Programy zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – muszą zawierać  konspekty do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji.

 

Każdy program profilaktyczny musi być zakończony ewaluacją.

 

W 2017r. Gmina uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”.

 

Realizacja programów (projektów) będzie odbywać się w terminie do 15.12.2017r.

 

Ralizatorzy programów winni legitymować się stosownymi kwalifikacjami (pedagogiczne lub psychologiczne oraz dodatkowe uprawniające do prowadzenia danego rodzaju zajęć lub programu).

 

 

1)      Oferty należy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej ul. Pocztowa 10 w terminie do 31.10.2017r.

2)      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

3)      Termin składania ofert dotyczących wypoczynku letniego dzieci upływa 30.04.2017r.

4)      Rozpatrzenie ofert dotyczących wypoczynku letniego dzieci nastąpi 10.05.2017r.

 

5)      Priorytetowo będą rozpatrywane oferty, które łączą zadania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Reaguj na przemoc”.

6)      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.

7)      W pierwszej kolejności dofinansowany może być udział w koloniach i obozach dzieci

i młodzieży grup podwyższonego ryzyka, tj.z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnień. Rekrutacja powinna być przeprowadzona w porozumieniu z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.

8) O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie; instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia

abstynenckie, placówki oświatowe i kulturalne działające na terenie Gminy Leśna

realizujące zadania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

9)  Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania

informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej

oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu

przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy na

realizację zadania, w tym:

 

- zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania,

- potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do

przygotowania umowy,

- nie przesłanie oświadczenia, o którym mowa w pkt.6 w zdaniu wstępnym, tożsame

jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

 

Warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa

zawarta pomiędzy Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i

Zleceniobiorcą.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą

umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wg załączonego wzoru (do wniosku należy dołączyć program

profilaktyczny)

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub

ewidencji w przypadku wnioskodawców spoza jednostek sektora publicznego.

 

Koszty rzeczowe mogą być przeznaczone tylko na realizację działań zawartych w ofercie. Przedmiotem dofinansowania nie może być zakup wyposażenia, koszt transportu.


                   

 

=============================================================

Ogłoszenie

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1256 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami),  oraz uchwały nr XV/102/2015  Rady Miejskiej w Leśnej z dnia   30 listopad 2015 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2016 rok”

 ogłasza nabór ofert w ramach zadań:

ORGANIZOWANIE  ZAJĘĆ  I  IMPREZ PODEJMUJĄCYCH  PROBLEMATYKĘ UZALEŻNIEŃ:

I.  Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich

II. Współfinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci  i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

III. Współfinansowanie,  imprez  i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

 

 PROWADZENIE   PROFILAKTYCZNEJ   DZIAŁALNOŚCI   INFORMACYJNEJ  I  EDUKACYJNEJ:

 

I.  Programy motywacyjno-profilaktyczne dla dzieci i dorosłych.

II. Programy profilaktyczne z wykorzystaniem bazy  rekreacyjnej.

III. Prezentacja problematyki uzależnień przez prasę, spektakle teatralne.

IV. Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych.

 

POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

 

I.     Prowadzenie zajęć ponadpodstawowych profilaktyczno – terapeutycznych dla osób kontynuujących leczenie.

Powyższe  zadania są skierowane do  mieszkańców naszej gminy (dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

 

Realizowane mogą być programy:

 

A/ profilaktyczne dla dzieci i młodzieży rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. „Spójrz inaczej”, które mogą poprowadzić przeszkoleni nauczyciele). Składane programy powinny stanowić część realizowanych  w placówkach oświatowych programów profilaktyki.

B/ Autorskie programy, które powinny zawierać następujące bloki tematyczne:

 • Blok integracyjny oraz normy społecznie akceptowane;
 • Blok umożliwiający lepsze poznanie siebie i prowadzący do adekwatnej samooceny;
 • Blok dotyczący zdrowotnych, społecznych i psychologicznych konsekwencji zachowań ryzykownych np. używania i nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających, mechanizmów powstawania zaburzeń;
 • Trening umiejętności personalnych i społecznych np. nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, umiejętność stosowania zachowań asertywnych.

C/  Programy skierowane do rodziców, które powinny uwzględniać opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych np.: 

 • Wspieranie procesu rozwoju dziecka;
 • Pomoc w rozwijaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości oraz zdolności;
 • Komunikowanie się bez stosowania różnorodnych form przemocy;
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć oraz radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami;
 • Wyrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one akceptowane przez dziecko;
 • wiedzę o prawidłowościach rozwojowych  i identyfikacji niepokojących zachowań
  i o formach pomocy specjalistycznej (alkoholizm, narkomania)

D/  Programy profilaktyczno-wychowawcze, wykorzystujące inscenizację teatralną lub techniki multimedialne do prezentacji problematyki uzależnień, trudności kontrolowania własnego zachowania (agresji) -  czyli są to zajęcia warsztatowe + spektakl.

E/ Programy zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - muszą zawierać konspekty  do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji.

Każdy program profilaktyczny musi być zakończony ewaluacją.

W 2016 r. Gmina uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przeciw Pijanym Kierowcom”, "Reaguj na przemoc"

Realizacja programów (projektów) będzie odbywać się w terminie do 16 grudnia 2016r.

Realizatorzy programów winni legitymować się stosownymi kwalifikacjami (pedagogiczne lub psychologiczne oraz dodatkowe uprawniające do prowadzania danego rodzaju zajęć lub programu).

 1. Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej
  ul. Pocztowa 10 w terminie do 31.10.2016 r.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Termin składania ofert dotyczących wypoczynku letniego dzieci upływa 31.03.2016r.
 4. Rozpatrzenie ofert dotyczących wypoczynku letniego dzieci nastąpi 13.04.2016r.
 5. Priorytetowo będą rozpatrywane oferty, które łączą zadania w ramach kampanii
  „Postaw na Rodzinę” oraz „Przeciw Pijanym Kierowcom”, "Reaguj na przemoc".
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
 7. W pierwszej kolejności dofinasowane może być udział w koloniach i obozach dzieci i młodzieży grup podwyższonego ryzyka tj. z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnień. Rekrutacja powinna być przeprowadzona w porozumieniu z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.
 8. O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia abstynenckie placówki oświatowe i kulturalne działające na terenie Gminy Leśna realizujące zadania
  w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
 9. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy na realizację zadania, w tym:
 • zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania,
 • potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy,
 • nie przesłanie oświadczenia, o którym mowa w pkt.6 w zdaniu wstępnym, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

 Warunki realizacji zadania:

 1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i  Zleceniobiorcą.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wg załączonego wzoru (do wniosku należy dołączyć  program profilaktyczny)
 2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji w przypadku wnioskodawców spoza jednostek sektora publicznego

 Koszty rzeczowe mogą być przeznaczone tylko na realizację działań zawartych w ofercie. Przedmiotem dofinansowania nie może być zakup wyposażenia, koszt transportu. 

 

=========================================================

Ogłoszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Leśnej ogłasza nabór osób chętnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych w Leśnej, Pobiednej  i  Grabiszycach Górnych w 2015 roku.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

Czas pracy:  5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie

Wynagrodzenie: 25 zł  brutto za jedną godzinę zajęć opiekuńczo wychowawczych

Świetlica środowiskowa pracuje w oparciu o:

- regulamin pracy określający zadania i organizację pracy świetlicy

- regulamin określający zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków opracowany  wychowawców oraz uzgodniony z wychowankami zawierający: prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary,

- harmonogram zajęć uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok,

- indywidualne karty zgłoszenia i zgody rodziców (opiekunów) prowadzone dla każdego dziecka

- dziennik zajęć

Zadaniem prowadzącego zajęcia jest:

- pomoc w nauce,

- organizowanie czasu wolnego dzieci,

- rozwijanie zainteresowań,

- poprawa sprawności fizycznej,

- rozwój umiejętności interpersonalnych,

- współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami ich wspierającymi

- realizacja programu profilaktycznego.

 Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny

- życiorys wraz z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku

- dokumenty potwierdzające wykształcenie:

a. ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, psychologia, praca socjalna

b.  na innym kierunku uzupełnione uprawnieniami pedagogicznymi i odpowiednimi kursami przygotowującymi do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- program profilaktyczny wraz z harmonogramem realizacji

 Świetlica środowiskowa pracuje w oparciu o:

- regulamin pracy określający zadania i organizację pracy świetlicy

- regulamin określający zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków opracowany  wychowawców oraz uzgodniony z wychowankami zawierający: prawa i obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary,

- harmonogram zajęć uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na dany dzień, tydzień, miesiąc i rok,

- indywidualne karty zgłoszenia i zgody rodziców (opiekunów) prowadzone dla każdego dziecka

- dziennik zajęć

 Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, ul. Pocztowa 10  w terminie do 02.01.2015 roku.

 

=================================================================

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Leśnej informuje, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (w tym jednorazowe) jest wydawane przez Burmistrza Leśnej po uzyskaniu opinii Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały  Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie   zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W związku z tym, że posiedzenia komisji odbywają się  1 raz w miesiącu, zwykle
w każdą drugą środę miesiąca,
  w przypadku ubiegania się o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowe) wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej,
nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności związanej ze sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych.

=======================================================================================================

Ogłoszenie

 Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1356), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  oraz uchwały nr XXXIX/273/2013  Rady Miejskiej w Leśnej z dnia   25 października  2013r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2014 rok”

 ogłasza nabór ofert w ramach zadań:

ORGANIZOWANIE  ZAJĘĆ  I  IMPREZ PODEJMUJĄCYCH  PROBLEMATYKĘ UZALEŻNIEŃ:

I.Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów Abstynenckich

II. Współfinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci  i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

III. Współfinansowanie,  imprez  i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

 PROWADZENIE   PROFILAKTYCZNEJ   DZIAŁALNOŚCI   INFORMACYJNEJ  I   EDUKACYJNEJ:

 1. I. Programy motywacyjno-profilaktyczne dla dzieci i dorosłych.
 2. II. Programy profilaktyczne z wykorzystaniem bazy  rekreacyjnej.
 3. III. Prezentacja problematyki poprzez prasę, spektakle teatralne.
 4. IV. Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych.
 5. V. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.

Powyższe  zadania są skierowane do  mieszkańców naszej gminy (dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

Realizowane mogą być programy:

A/ profilaktyczne dla dzieci i młodzieży rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. „Spójrz inaczej”, które mogą poprowadzić przeszkoleni nauczyciele), Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Składane programy powinny stanowić częśćrealizowanych  w placówkach oświatowych programów profilaktyki.

B/ Autorskie programy, które powinny zawierać następujące bloki tematyczne:

 • Blok integracyjny oraz normy społecznie akceptowane.
 • Blok umożliwiający lepsze poznanie siebie i prowadzący do adekwatnej samooceny.
 • Blok dotyczący zdrowotnych, społecznych i psychologicznych konsekwencji zachowań ryzykownych np. używania i nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających, mechanizmów powstawania zaburzeń.
 • Trening umiejętności personalnych i społecznych np. nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, umiejętność stosowania zachowań asertywnych.

C/  Programy skierowane do rodziców, które powinny uwzględniać opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych np.: 

 • Wspieranie procesu rozwoju dziecka;
 • Pomoc w rozwijaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości oraz zdolności;
 • Komunikowanie się bez stosowania różnorodnych form przemocy;
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć oraz radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami;
 • Wyrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one akceptowane przez dziecko oraz
 • wiedzę o prawidłowościach rozwojowych  i identyfikacji niepokojących zachowań i o formach pomocy specjalistycznej (alkoholizm, narkomania)

D/  Programy profilaktyczno-wychowawcze, wykorzystujące inscenizację teatralną lub techniki multimedialne do prezentacji problematyki uzależnień, trudności kontrolowania własnego zachowania (agresji) -  czyli są to zajęcia warsztatowe + spektakl.

Każdy program profilaktyczny musi kończyć się ewaluacją.

E/ Programy zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - muszą zawierać konspekty  do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji.

Realizacja programów ( projektów) powinna odbywać się w terminie od  1 marca do
14 grudnia 2014 roku.

Realizatorzy programów winni legitymować się stosownymi kwalifikacjami (pedagogiczne lub psychologiczne oraz dodatkowe uprawniające do prowadzania danego rodzaju zajęć lub programu).

W 2014r. Gmina uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2014r.
 2. Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej ul Pocztowa 10. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.03.2014r.
 4. Oferty, które uwzględniają pracę z dziećmi i młodzieżą w czasie ferii zimowych (czyli będą realizowane od 17.02.2014r.) należy złożyć do 12.02.2014r. 

Oferty te będą rozpatrzone w dniu 13.02.2014r.

 1. Priorytetowo będą rozpatrywane oferty, które łączą zadania w ramach kampanii
  „Postaw na Rodzinę”.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
 3. O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia abstynenckie placówki oświatowe i kulturalne działające na terenie Gminy Leśna.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy na realizację zadania, w tym:
  1. zaktualizowanego harmonogramu i kosztu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,
  2. potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
  3. Nie przesłanie oświadczenia, o którym mowa w pkt.8 w zdaniu wstępnym, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

 Warunki realizacji zadania:

 1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zleceniobiorcą.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wg załączonego wzoru (do wniosku należy dołączyć  program profilaktyczny)
 2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji w przypadku wnioskodawców spoza jednostek sektora publicznego

 

Koszty rzeczowe mogą być przeznaczone tylko na realizację działań zawartych w ofercie. Przedmiotem dofinansowania nie może być zakup wyposażenia, koszt przejazdu  na zawody sportowe.

 

====================================================================================================

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej informuje, że od dnia
02 września 2013r. świetlica środowiskowa przy OKiS w Leśnej będzie czynna codziennie w godzinach  od 15:30 do 17:30 .

Również od 02 września rozpoczynają się zajęcia w świetlicach środowiskowych
w Grabiszycach Górnych – w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w Pobiednej - w godzinach od 14:30 do 16:30.

 

W czasie pobytu w świetlicach dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę, prowadzone
są działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych. Dzieci otrzymują pomoc
w nauce, odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, gry i zabawy, uczestniczą także w zajęciach sportowo - rekreacyjnych na hali gimnastycznej, boisku.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci!!!

Informacja

 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 12.06.2013r. rozpatrzyła  wnioski o środki z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyznano dotacje w wysokości:

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Smolnikwniosek w sprawiedodatkowychśrodków na realizację  zadania: „Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży” 1.500,00 zł
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku – oferta na realizację zadania: „Poznajemy tajemnice sceny poprzez organizację profilaktycznych zajęć artystycznych opartych na dramie * Dom, w którym mieszka bajka*”– 3.550,00 zł
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku – oferta na realizację zadania:  „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 5.370,00 zł 
 4. Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” w Leśnej – oferta na realizację zadania: „Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy Leśna w dyscyplinie kajakarstwo górskie i kajak polo”– 5.980, 00 zł.

 

Informacja

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej informuje, że na posiedzeniu w dniu 08.05.2013r. rozpatrzyła wnioski o środki z funduszu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyznano dotacje w wysokości:

1. Leśniańskie Towarzystwo Sportowe – oferta na realizację zadania: „Zdrowo, trzeźwo
i pożytecznie” – 6.600,00 zł.

2. Leśniańskie Towarzystwo Sportowe – oferta na realizację zadania: „Latem bezpiecznie
i pożytecznie” – 5.000,00 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy - oferta na realizację zadania: „Szkolenie Sportowe Dzieci
i Młodzieży” – 1.450,00 zł.

4. Uczniowski Klub Sportowy - oferta na realizację zadania: „Igrzyska dla szkół podstawowych *Rusz się mały człowieku*” - 1.400,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku – oferta na realizację zadania: „Zdrowo i sportowo = bezalkoholowo” – 2.740,00zł.

6. Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna - oferta na realizację zadania: „Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłka nożna z terenu Miasta i Gminy Leśna”- 6.800,00 zł.

7. Ludowy Zespół Sportowy FATMA Pobiedna – oferta na realizację zadania: „Mama, tata, ja – zawsze wszędzie razem”– 4.400,00 zł.

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabiszycach Średnich – oferta na realizację zadania: „Rodzina wolna od nałogów”– 1.200,00 zł.

9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej – oferta na realizację zadania: „Rodzina to skarb – program profilaktyki uzależnień dla środowiska szkolnego w Pobiednej” – 3.600,00 zł.

10. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – oferta na realizację zadania:
„XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Leśna 2013 i Zlot Rodzin” – 4.000,00 zł.

11. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - oferta na realizację zadania: „Odlotowy Lipiec (półkolonia)” – 2.700,00 zł.

12. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - oferta na realizację zadania:” I Piesza Wędrówka Rodzinna o tytuł Rodziny Roku + festyn rodzinny *Z deszczu pod tęczę*” – 910 zł.

13. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - oferta na realizację zadania: „*Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!*- III edycja turnieju piłkarskiego dla szkół podstawowych oraz dla gimnazjum z gminy Leśna w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – wakacje bez alkoholu” – 480 zł.

 

 

 

Ogłoszenie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej informuje, że można ponownie składać wnioski na realizację zadańw ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok.

Problematyka zadań obejmuje: organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanie imprez  i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach programów profilaktycznych  z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach programów i spektakli profilaktycznych oraz konkursów poruszających tematykę uzależnień, organizowanie zajęć ponadpodstawowych profilaktyczno-terapeutycznych dla osób kontynuujących leczenie. Rekomendowane jest objęcie w ramach organizacji imprez i zajęć  dzieci z grup ryzyka oraz włączanie ich  rodzin.                

W tym roku nasza Gmina  bierze udział w kampanii „Postaw na rodzinę", mającej na celu wzmacnianie więzi rodzinnych jako najlepszej ochrony dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami i innymi używkami.

Terminy:

 1. Termin   składania wniosków upływa w dniu 06 maja 2013r. Wnioski należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, ul. Pocztowa 10.
 2. Rozpatrzenie wniosków nastąpi  w dniu 08 maja 2013r.  

 Warunki realizacji zadania:

 1. Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski, które łączą zadania w ramach kampanii i gminnego programu.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zleceniobiorcą.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
 5. Termin realizacji zadań  obejmuje okres od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (do wniosku należy dołączyć program profilaktyczny)
 2. Harmonogram  realizacji  zadania
 3. Wykaz kadry
 4. Zobowiązanie osoby realizującej zadanie
 5. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji w przypadku wnioskodawców spoza jednostek  sektora publicznego.

Informacje na temat  zadań Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdują się na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie UM w Leśnej.

 

 

======================================================================================================

Ogłoszenie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej informuje, że można składać wnioski na realizację zadańw ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok.

Problematyka zadań obejmuje: organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, organizowanie imprez  i spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach programów profilaktycznych z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach programów i spektakli profilaktycznych oraz konkursów poruszających tematykę uzależnień, organizowanie zajęć ponadpodstawowych profilaktyczno-terapeutycznych dla osób kontynuujących leczenie. Rekomendowane jest objęcie w ramach organizacji imprez i zajęć  dzieci z grup ryzyka oraz włączanie ich  rodzin.                

W tym roku nasza Gmina  bierze udział w kampanii „Postaw na rodzinę", mającej na celu wzmacnianie więzi rodzinnych jako najlepszej ochrony dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami i innymi używkami.

Terminy:

1. Termin   składania wniosków upływa w dniu 05 kwietnia 2013r. Wnioski należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, ul. Pocztowa 10.

2. Rozpatrzenie wniosków nastąpi  w dniu 10 kwietnia 2013r.  

 Warunki realizacji zadania:

 1. Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski, które łączą zadania w ramach kampanii i gminnego programu.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zleceniobiorcą.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
 5. Termin realizacji zadań  obejmuje okres od momentu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (do wniosku należy dołączyć program profilaktyczny)
 2. Harmonogram  realizacji  zadania
 3. Wykaz kadry
 4. Zobowiązanie osoby realizującej zadanie
 5. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji w przypadku wnioskodawców spoza jednostek  sektora publicznego.
Informacje na temat  zadań Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdują się na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie UM w Leśnej.
 

 

Zamieścił:Łukasz Roszkowski
Biuletyn Informacji Publicznej
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Wizyta Prezydenta
Wirtualny spacer
Gmina na 6
Interaktywny Plan Miasta
Szlaki rowerowe Leśnej i okolic
Kamera internetowa
Foto galeria
e-kartki
Prognoza pogody
HotSpot
Zamek Czocha
Gimnazjum w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Smolniku
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabiszycach Średnich
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej
Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej
Żłobek w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Stankowicach
Szkółka Piłkarska GOL
KLUB KAJAKARSKI L.U.K.S.
MGKS Leśna
Poznaj Swojego Sąsiada
Radio Lubań
Certyfikat Eurorenoma
- 1001647 -
 
Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna, pow. lubański, woj. dolnośląskie
tel.: 75 721 12 39, 75 721 14 19, 75 721 14 35, fax: 75 724 23 68 , email: sekretariat@lesna.pl
NIP: 613-000-48-50
Numer rachunku bankowego: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x