Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 09.06.2021 r. Gmina Leśna podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr  UM01-65150-UM0100113/19  pn: „Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie”.

Wartość dofinansowania wynosi 1.159.941,00 i stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedsięwzięcie realizuje następujące cele: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu, dostawę wody w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników objętych działaniem wodociągu, pozytywny wpływ na jakość środowiska, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa wodociągowego, uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, wzrost poziomu zwodociągowania regionu, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej terenu gminy poprzez modernizację sieci wodociągowej, stworzenie warunków do rozwoju osadnictwa stymulujących rozwój gospodarczy  na terenie gminy. Cele zostaną osiągnięte dzięki budowie sieci magistralnej od stacji uzdatniania wody, budowę sieci rozdzielczej z rur, budowa hydrantów.

Skip to content