Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację „Dziki Zachód” z Grabiszyc na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W dniu 1 lipca 2021  r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Dziki Zachód” z siedzibą
59-820 Leśna, Grabiszyce Dolne 80  na realizację zadania publicznego ze sfery działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   (art. 4, ust. 1 pkt 13 ustawy)   pt.  Organizacja jarmarku i koncertu finałowego
w Leśnej z udziałem kapeli „Tęgie Chłopy”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) oraz na stronie internetowej www.lesna.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej
(poniedziałki – wtorki oraz czwartki w godz. 7.30 -15.30, środy w godz. 7.30 – 17.00,  piątki – w godz. 7.30–14.00),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.slodzinski@lesna.pl,
– listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19
59-820 LeśnaSkip to content