Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do 30 września bieżącego roku można składać wnioski o dotacje  na zabytki

Osoba lub firma, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna, a tym bardziej do rejestru konserwatora zabytków –  może  ubiegać się o dotację na dofinansowanie  prac  na  takim obiekcie. Wnioski o taką dotację z budżetu gminy 2022 roku  należy złożyć Burmistrzowi Leśnej do 30 września 2021 r.

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie zabytków przez Gminę Leśna  może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do nakładów koniecznych, które może wesprzeć dotacja, zalicza się m.in.:
– sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
– zrobienie dokumentacji konserwatorskiej,
– wykonanie projektu budowlanego,
– stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku, odnowienie lub odtworzenie okien, drzwi, tynków, więźby dachowej, rynien itp.
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
– modernizację instalacji elektrycznej,
– wykonanie instalacji przeciwpożarowej, odgromowej, przeciwwłamaniowej.

Zakres dotowanych robót jest więc niezwykle szeroki. Na wsparcie prac związanych z obiektem zabytkowym może być udzielona dotacja obejmująca do 35 proc. nakładów koniecznych. Burmistrz Leśnej zamierza  przeznaczyć na takie dotacje do 100 tys. zł w budżecie gminy na rok 2022.

Szczegółowe informacje  zawiera uchwała nr XXXI/175/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jej pierwszy załącznik to formularz wniosku o dotację.

Uwaga, do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, inaczej wniosek  zostanie odrzucony już na etapie wstępnym! Informacji w tych sprawach udziela:
Mirosław Słodziński, tel. 75-72 11 239 w. 15, e-mail: m.slodzinski@lesna.pl.

W załączeniu:
Uchwała XXXI/175/08 Rady Miejskiej
Wniosek o dotację


Skip to content