Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaniu informuje o wyznaczeniu przez Komisję Europejską rozporządzeniem wykonawczym nr 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń obszaru objętego ograniczeniami II.

Jednocześnie informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie numer 27 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

W związku z powyższym na obszarze z ograniczeniami II stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/61 ustanawiającego szczególne środki kontroli zwalczania afrykańskiego pomoru świń nakazuje się:

 1. utrzymywanie świń w gospodarstwie:
  1. w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,
  2. w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
  1. wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
  2. wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa (lub niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję); c) a także stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
 9. prowadzenie   rejestru   środków   transportu   do  przewozu   świń,   paszy   lub  produktów   ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 10. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
 11. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 12. oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze z ograniczeniami.

Zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

Ubój trzody chlewnej z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

W gospodarstwach położonych na obszarze z ograniczeniami dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu zamiar uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa.

Świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Zasady przemieszczanie świń

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

Posiadacz świń zobowiązany jest do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni lub zaobserwowania następujących objawów klinicznych: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa.

Skip to content