Zakup gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia.

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Oferta powinna zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy – adres, telefon do kontaktu, ewentualnie – adres e-mail;
  2. opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
  3. wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
  4. zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  5. propozycję ceny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 75 781 63 33 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

Zasady nabywania gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Przez lasy lub grunty do zalesienia, o których mowa w Ogłoszeniu, rozumie się:

  1. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls (las) porośnięte drzewostanem lub przejściowo go pozbawione;
  2. tereny przeznaczone do zalesienia na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, grunty – objęte prawomocną decyzją administracyjną o warunkach zabudowy, której przedmiotem jest zmiana sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

W przypadku chęci zbycia działki, która w części stanowi las, pozostała część winna posiadać stosowne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalone warunki zabudowy na zmianę sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

Skip to content