Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie Zarządzenia Nr 251/2022 Burmistrza Leśnej z dnia 21 października 2022 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.

Termin konsultacji: od 21 października do 04 listopada 2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Leśna lub na rzecz jej mieszkańców.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 04 listopada 2022 roku do siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna (sekretariat) lub wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione przesłać drogą elektroniczną na e-mail: m.slodzinski@lesna.pl .

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 251/2022 Burmistrza Leśnej z dnia 21 października 2022 roku, Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 – Projekt – Program współpracy na 2023

Załącznik Nr 2 – Formularz konsultacji – wersja doc

Zarządzenie Burmistrza Leśnej Nr 251/2022

Skip to content