INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEŚNA W LATACH 2024-2025”

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Burmistrz Leśnej informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Leśna w latach 2024-2025”.

W związku z powyższym wyznacza się termin 90 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na „ Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Leśna w latach 2024-2025” i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.lesna.pl, w gazecie „Panorama Leśnej”.

Powyższa informacja nie dotyczy tak zwanych nieruchomości mieszanych, które nie mogą wystąpić z systemu. Są to nieruchomości które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. kamienica w której dwa piętra to mieszkania, a parter to lokal usługowy, agroturystyki.

Skip to content