Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej dotycząca zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy za 2022 rok

Informuję, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), Burmistrz Leśnej przedstawia Radzie Miejskiej w Leśnej  Raport o stanie Gminy Leśna za 2022 rok w terminie do 31 maja 2023 roku.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Leśnej w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska w Leśnej rozpatrzy Raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnej w dniu 27 czerwca 2023 roku. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 20 osób, co regulują przepisy prawa.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia  26 czerwca 2023 roku. Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Leśnej, Rynek 19 – Biuro Rady Miejskiej w Leśnej – pokój nr 8 (w godzinach pracy urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Leśna – kliknij tutaj.

Zgłoszenie do debaty nad raportem – kliknij tutaj.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Leśnej

                                                                                              /-/ Małgorzata Borysiewicz

Skip to content