Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacje dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych na wymianę „kopciuchów”

Burmistrz Leśnej podejmuje działania w celu przystąpienia Gminy Leśna do naboru wniosków, umożliwiającego mieszkańcom pozyskanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Żeby zgłosić naszą gminę do udziału w programie, potrzebujemy oszacować liczbę deklaracji złożonych przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Dlatego bardzo zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wymienić piec „kopciuch” na inne źródło ciepła do zapoznania się ze szczegółami programu i złożenia deklaracji w naszym urzędzie.

Wstępne deklaracje w Gminie Leśna będą przyjmowane do dnia 25 stycznia 2024 r.

Szczegółowych informacji o programie można uzyskać w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Leśnej we wtorki w godz. 9.00-17.00, telefonicznie pod nr 784 737 516 oraz w Urzędzie Miejskim w Leśnej, tel. 506 977 813.

Szczegółowe informacje o programie

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Program jest skierowany do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego (z podziałem na trzy progi dofinansowania) oraz rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie mieszkaniowej.

Pierwszy – Podstawowy poziom dofinansowania (Część 1)

Beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna spełniająca warunki Programu, której suma dochodów z różnych źródeł (m.in. stanowiących podstawę obliczenia podatku, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, z działalności podlegającej opodatkowaniu)  nie przekracza kwoty 135 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Drugi – Podwyższony poziom dofinansowania (Część 2)

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna spełniająca warunki Programu, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Trzeci – Najwyższy poziom dofinansowania (Część 3)

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna spełniająca warunki Programu, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych – do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

WAŻNA INFORMACJA

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Leśna. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Ze szczegółami w/w programu można zapoznać się m.in. na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

oraz https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie-ii/w_695,podstawowe-informacje

W przypadku zainteresowania uprawnionych mieszkańców Gminy Leśna udziałem w Programie potwierdzonego ilością złożonych wstępnych deklaracji, zostanie przeprowadzona procedura udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięcia (tj. ogłoszony regulamin naboru wniosków, termin naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór wniosku o płatność, wzór umowy o dofinansowanie).

Załączniki do pobrania

Skip to content