Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Informacje dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Burmistrz Leśnej działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe informuje, iż postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna oparte jest o jednolite kryteria wyboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, Zarządzenie nr 20/2024Burmistrza Leśnej z dnia 29 stycznia 2024 r. oraz o kryteria wyboru określone w Uchwale nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśna odbędzie się w terminie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

Lp.Rodzaj czynnościTerminTermin postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 marca do 31 marcaod 6 czerwca
do 10 czerwca
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 20 kwietniado 16 czerwca
3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanychdo 21 kwietniado 17 czerwca
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 26 kwietnia do 30 czerwca
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 28 kwietniado 2 lipca

Kontakt do placówek wychowania przedszkolnego:

Miejsko Gminne Przedszkole w Leśnej
ul. Elizy Orzeszkowej 42
59-820 Leśna
tel. 75 721 12 89
przedlesna@wp.pl

Przedszkole Gminne w Pobiednej
ul. Dworcowa 2
59-814 Pobiedna
tel. 75 78 16 239
zsppobiedna@lesna.pl

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych z terenu Gminy Leśna odbędzie się w terminie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 1 marca do 31marcaod 04 maja do 23 czerwca
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 20 kwietniaod 26 czerwca do 29 czerwca
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 21 kwietniado 30 czerwca
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniado 26 kwietniado 29 sierpnia
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych. do 28 kwietnia1 lipca

Kontakt do szkół podstawowych z terenu Gminy Leśna:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Smolnik 51B,52
59-820 Leśna
tel. 75 721 13 12
nowa.spsmolnik.pl

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej
ul. Hetmańska 3
59-814 Pobiedna
tel. 75 784 55 88
zsppobiedna@szkolnastrona.pl