Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zarządzeniem nr 86/2019 Burmistrza Leśnej z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zadania komisji

 1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPRPA.
 3. Uczestniczy w realizacji Gminnego Programu, zatwierdza roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Burmistrzowi Leśnej oraz Radzie Miejskiej.
 4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki.
 5. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 6. Inicjuje i wspiera działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych.
 7. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 8. Rozpatruje wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy. Wnioski muszą zawierać w szczególności: program profilaktyczny, planowane cele, zadania i formy ich realizacji, wykonawców zadań, określenie uczestników, termin realizacji, zakładane rezultaty oraz preliminarz kosztów całkowitych i wnioskowanych o dofinansowanie.
 9. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu oraz kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem przez osoby wskazane we wniosku.
 11. Na wniosek Burmistrza wydaje opinie o zgodności usytuowania miejsc punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 12. Organizuje szkolenia członków Komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Siedziba MGKRPA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tadeusza Kościuszki 7
59-820 Leśna
Telefon: 534 531 802
www.mgops-lesna.pl

Skład MGKRPA

Labiszak Elżbieta – przewodnicząca
Usyk Aneta – zastępca przewodniczącej
Marchlewska Adela – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Ślęzowska Joanna – członek
Borkowski Bogdan – członek
Dorota Zelkowska – członek

Dyżury

w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00.
Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu, w drugą środę miesiąca o godzinie 16.00

Darmowa pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień

W siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na parterze działa PUNKT KONSULTACYJNY, w którym można uzyskać darmową pomoc psychologa lub specjalisty terapii uzależnień.

Psycholog przyjmuje w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca w godzinach: 13.30-15.30.
Zapisać się do psychologa można osobiście w sekretariacie MGOPS lub telefonicznie pod numerem: 75 303 07 29.

W jakich sprawach możesz zgłosić się do psychologa?
NAJCZĘSTSZE MITY O WIZYCIE U PSYCHOLOGA

Specjalista terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych członków rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie przyjmuje na przemiennie w czwartki i piątki:
Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 11.00-15.00
Drugi i czwarty piątek miesiąca 14.00-18.00 (14.00-15.00 grupa edukacyjna)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 534 531 802

Wnioski