Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Celem Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zadania  komisji:

 1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPRPA.
 3. Uczestniczy w realizacji Gminnego Programu, zatwierdza roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Burmistrzowi Leśnej oraz Radzie Miejskiej.
 4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki.
 5. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 6. Inicjuje i wspiera działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych.
 7. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 8. Rozpatruje wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy. Wnioski muszą zawierać w szczególności: program profilaktyczny, planowane cele, zadania i formy ich realizacji, wykonawców zadań, określenie uczestników, termin realizacji, zakładane rezultaty oraz preliminarz kosztów całkowitych i wnioskowanych o dofinansowanie.
 9. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu oraz kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem przez osoby wskazane we wniosku.
 11. Na wniosek Burmistrza wydaje opinie o zgodności usytuowania miejsc punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 12. Organizuje szkolenia członków Komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Co może zrobić Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeśli członek naszej rodziny nadużywa alkohol?

1. Komisja udziela wsparcia oraz fachowego poradnictwa rodzinie osoby nadużywającej alkohol. W trakcie konsultacji może zasugerować złożenie wniosku o skierowanie członka rodziny na leczenie odwykowe. Taki wniosek może złożyć zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona, a także instytucje państwowe, tj. policja, ośrodek pomocy społecznej, sąd i inne. Członek Komisji może również wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”, jeżeli podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

2. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja zaprasza osobę zgłoszoną na rozmowę motywacyjną. Podczas takiej rozmowy członkowie Komisji starają się zachęcić ją do podjęcia dobrowolnej terapii odwykowej. Jeśli uzależniony/a wyrazi zgodę – rozpoczyna leczenie przy jednoczesnym monitoringu ze strony Komisji. Jeśli osoba zgłoszona we wniosku zaprzecza, że ma problem z alkoholem, Komisja kieruje ją na badanie do biegłych sądowych (psycholog lub specjalista terapii uzależnień oraz psychiatra) w celu wydania opinii.

3. Jeśli opinia biegłych wskazuje, że osoba jest uzależniona od alkoholu i wymaga leczenia odwykowego, Komisja kieruje stosowny wniosek do sądu rejonowego.


Siedziba MGKRPA:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tadeusza Kościuszki 7
59-820 Leśna
Telefon: 534 531 802
www: www.mgops-lesna.pl

Skład MGKRPA:

Marchlewska Adela – przewodnicząca, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Zajdel Ewa – członek

Borkowski Bogdan – członek

Dorota Zelkowska – członek

Durlak Iwona – członek

Członków Komisji obowiązuje dyskrecja i poufność!

Członkowie Komisji pełnią dyżur:
w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00

Darmowa pomoc psychologa i specjalisty terapii uzależnień

PUNKT KONSULTACYJNY, w którym przyjmuje psycholog oraz specjalista terapii uzależnień, został przeniesiony na ulicę Pocztową 10 w Leśnej (była siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 9). Pomoc udzielana jest bezpłatnie, niezależnie od tego, czy ktoś ma ubezpieczenie, czy nie.

Psycholog przyjmuje w pierwszą i drugą środę miesiąca w godzinach 12.30-14.30. Na wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie MGOPS w Leśnej, ul. Kościuszki 7, nr tel. 75 303 07 29.

Specjalista terapii uzależnień przyjmuje w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 11.00-15.00 oraz w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 14.00-18.00 (14.00-15.00 grupa edukacyjna).

Specjalista terapii uzależnień:

 • Wspiera osoby uzależnione, współuzależnione i będące w kryzysie;
 • Prowadzi działalności informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • Wspomaga osób pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
 • Motywuje osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego
 • Udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia

W jakich sprawach możesz zgłosić się do psychologa?

 • po doświadczeniu trudnej życiowo sytuacji (np. utrata pracy, rozwód, zdrada, wypadek, śmierć bliskiej osoby, choroba itp.);
 • gdy doświadczasz bezradności, złości, lęku lub innych trudnych emocji z powodu długotrwałych konfliktów rodzinnych;
 • jeśli doświadczasz przemocy lub ją stosujesz i chciałbyś/chciałabyś to zmienić;
 • jeśli podejrzewasz u siebie uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 • gdy jesteś w związku z osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych;
 • jeśli przeżywasz trudności emocjonalne (nasilone i utrudniające funkcjonowanie emocje: lęk, smutek, złość, poczucie winy lub inne)
 • jeśli miewasz myśli samobójcze;
 • jeśli przeżywasz trudności w kontaktach społecznych (np. nieśmiałość, konfliktowość);
 • jeśli występują inne przyczyny, powodujące cierpienie emocjonalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 534 531 802

Wnioski