Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zadania Rady

Do zadań Rady Gminnej w oparciu o art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin wyrażenia przez Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Skład Rady

Burmistrz Leśnej powołał Zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 8 marca 2019 roku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019 – 2022. W jej skład wchodzi 10 osób:

 1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Wioletta Kalińska
 2. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Katarzyna Męcina
 3. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Aneta Usyk
 4. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Wioletta Szewczyk
 5. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Maciej Rębarz
 6. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Krzysztof Tekliński
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – vacat
 8. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zbigniew Dudziński
 9. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jolanta Chojnacka
 10. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Chudzińska.

Władze Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019 – 2022, wybrane na posiedzeniu 20.03.2019 roku:

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Chudzińska
Wiceprzewodnicząca – vacat
Sekretarz – Aneta Usyk.

Kontakt

Osoba zajmująca się współpracą z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Miejskim w Leśnej:

Mirosław Słodziński
tel. 75 72 11 239 wew. 30
e-mail: m.slodzinski@lesna.pl