Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zadania Rady

Do zadań Rady Gminnej w oparciu o art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin wyrażenia przez Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Skład Rady

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej powołana była ostatnio na kadencję 2019 – 2022. Kadencja tej Rady wygasła w marcu 2022 roku.

ZARZĄDZENIEM Nr 117/2022 z dnia 18 maja 2022 roku BURMISTRZ LEŚNEJ ogłosił nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025.

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna kandydatura.


Kadencja 2019 – 2022

Burmistrz Leśnej powołał Zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 8 marca 2019 roku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019 – 2022. W jej skład wchodziło początkowo 10 osób:

 1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Wioletta Kalińska
 2. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Katarzyna Męcina
 3. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Aneta Usyk
 4. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Wioletta Szewczyk
 5. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Maciej Rębarz
 6. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Krzysztof Tekliński
 7. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Szczepańska
 8. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zbigniew Dudziński
 9. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jolanta Chojnacka
 10. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Chudzińska.

Władze Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2019 – 2022, wybrane na posiedzeniu 20.03.2019 roku:

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Chudzińska
Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Szczapańska
Sekretarz – Aneta Usyk.


27.05.2020 r. rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącej oraz członkostwa w Radzie złożyła Katarzyna Szczepańska.

19.06.2020 r. Burmistrz Leśnej ogłosił nabór uzupełniający przedstawiciela organizacji pozarządowych do Rady. Wpłynęła 1 kandydatura – Joanny Burdajewicz, zgłoszonej przez LUKS Kwisa Leśna. Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Leśnej z dnia 08.07.2020 r. została ona powołana w skład Rady. W czasie posiedzenia Rady 15.07.2020 r. wybrana została wiceprzewodniczącą Rady.

Na wniosek organizacji pozarządowych zwiększono też – na podstawie Uchwały Nr XXVI/185/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej – liczbę członków Rady do 12, powiększając reprezentację organizacji pozarządowych z 6 do 8 przedstawicieli.

Burmistrz Leśnej ogłosił nabór uzupełniający do składu Rady – zarządzeniem z 03.09.2020. Zgłoszono 2 kandydatury – Agnieszki Czarneckiej (poparta przez  4 organizacje) i Marleny Niemczak (poparta przez  1 organizację). Osoby te powołane zostały w skład Rady Zarządzeniem  Nr 299/2020 z dnia 23.09.2020.


Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej kadencji 2019-2022

Lp.Imię i NazwiskoFunkcja
1
Katarzyna Chudzińska
Przewodnicząca
2Joanna BurdajewiczWiceprzewodnicząca
3Aneta UsykSekretarz
4Jolanta ChojnackaCzłonek
5Zbigniew DudzińskiCzłonek
6Wioletta KalińskaCzłonek
7Katarzyna MęcinaCzłonek
8Marcin Maciej RębarzCzłonek
9Wioletta SzewczykCzłonek
10Krzysztof TeklińskiCzłonek
11Agnieszka CzarneckaCzłonek
12Marlena NiemczakCzłonek

Kontakt

Osoba zajmująca się współpracą z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Miejskim w Leśnej:

Mirosław Słodziński
tel. 75 72 11 239 wew. 15
e-mail: m.slodzinski@lesna.pl