Nieodpłatna Pomoc Prawna

Lista placówek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Lubańskiego

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Leśna znajduje się punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Obecnie punkt ten znajduje się przy ul. T. Kościuszki 7, pok. nr 2 (budynek MGOPS w Leśnej).

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest:

w środy w godzinach: 9.00 – 13.00

w piątki w godzinach: 13.00 – 17.00 oprócz ostatniego piątku danego miesiąca

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czynny jest:

w ostatni piątek danego miesiąca w godzinach: 13.00 – 17.00

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Z bezpłatnych usług prawników będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • sprawy administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • prawo podatkowe,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl