Aktualności

2009-11-09 • Utworzenie Polsko – Czeskiego Centrum Współpracy

Tytuł projektu: „Utworzenie Polsko – Czeskiego Centrum Współpracy”; „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz środków budżetu państwa”. W dniu 09 listopada 2009 r. odbyło się trzecie oficjalne spotkanie poświęcone wypracowaniu wspólnej polsko – czeskiej strategii rozwoju pogranicza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich, biorących udział w projekcie jak również Z-ca Burmistrza Leśnej oraz pracownicy, wchodzący w skład zespołu projektowego. Pan Mariusz Zbadyński, który opracowuje polsko – czeską strategię rozwoju przedstawił wstępną   analizę oraz SWOT Obszaru Pogranicza.


2009-10-02 • Centrum w Leśnej

25 września br. odbyło się kolejne spotkanie władz samorządowych Leśnej z partnerami czeskimi gminy,  w ramach realizacji wspólnego projektu, którego celem jest utworzenie Polsko – Czeskiego Centrum Współpracy.  Realizują go wspólnie Leśna oraz Jindrychovice pod Smrkem, Horni Rasnice oraz Nove Mesto.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze  Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007– 2013.Dofinansowanie  z EFRR wyniesie  30.000,00 EUR, środki finansowe z budżetu państwa to 3.529,41 EUR, a pieniądze  z budżetu gminy – 17.871,53 EU. Centrum powstanie w leśniańskim Ratuszu. Będzie to miejsce spotkań  o charakterze trans granicznym, baza organizacji wspólnych imprez kulturalnych, wystaw, prezentacji itp.  Wypracowana sieć kontaktów transgranicznych wykorzystana będzie do wzmocnienia regionalnej tożsamości kulturowej po obu stronach granicy.  Centrum ma też stanowić zachętę dla mieszkańców pogranicza do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Warto podkreślić, iż realizacja projektu nie jest działaniem przypadkowym ani jednorazowym – skutecznie realizuje bowiem założenia Umowy Partnerskiej, podpisanej 20.05.1999 r.  Podczas ostatniego spotkania mgr Mariusz Zbadyński zaprezentował założenia opracowywanej wspólnej strategii, obejmującej inwentaryzację zasobów kulturalno - turystyczno - przyrodniczych miast uczestniczących w projekcie, analizę mocnych i słabych stron badanego obszaru oraz dalsze kierunki rozwoju. Na spotkaniu strony  reprezentowali: Radek Haloun - starosta Horni Rasnice, Pavel Novotny – zastępca starosty Indrichovic, Pavel Smutny – starosta Novego Mesta wraz ze współpracownikami oraz Mirosław Markiewicz burmistrz Leśnej, Jacek Flaszyński – zastępca burmistrza i pracownicy Urzędu Miejskiego włączeni w realizację tego projektu.


2009-07-24 • „POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA”

Gmina Leśna oraz JINDŘICHOVICE POD SMRKEM z Czech realizują wspólny projekt – Kampanię promocyjną pod hasłem: "POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA". 23 lipca br. w Leśnej odbyło się kolejne spotkanie partnerów, mające na celu omówienie zasad i sposobów realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Jindřichovic pod Smrkem, Ing. Petr Pávek oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Leśnej z burmistrzem Mirosławem Markiewiczem. Koordynatorem projektu jest Bogusława Ciesiulewicz. Celem strategicznym projektu jest aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy, przede wszystkim poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i jego szeroką promocję. Współpraca będzie opierać się m.in. na poznaniu mechanizmów stymulowania rozwoju turystyki. Projekt zakłada przeprowadzenie wspólnej polsko - czeskiej Kampanii promocyjnej pod hasłem: "POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA", w ramach której opracowany zostanie  pakiet materiałów promocyjnych sąsiadujących miast: Leśnej oraz JINDŘICHOVIC POD SMRKEM (przewodniki, foldery, prezentacje na płytach CD.). Kampania ma przyczynić się również do dalszego rozwoju ekonomicznego Euroregionu Nysa poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego oraz poprawę poziomu życia na terenach przygranicznych, co przyczyni się do zmniejszenia ich peryferyzacji. A co da ona bezpośrednim uczestnikom? Wspólna kampania przyczyni się do zacieśnienia istniejących więzi, pogłębiania współpracy oraz integracji środowisk po obu stronach granicy.  Akcja informacyjna polegać będzie na szerokiej dystrybucji pakietu promocyjnego. Produkt ma trafić do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą co zagwarantuje skuteczność akcji promocyjnej oraz rozpowszechnienie informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ma także pozytywny wpływ na środowisko, promuje bowiem walory przyrodnicze oraz unikalny charakter flory Karkonoszy (zdjęcia, opis pomników przyrody) po obu stronach pogranicza. Jest również zgodny z polityką równych szans, zakłada równy dostęp do informacji różnych grup (kobiety, mężczyźni, osoby niepełnosprawne) w  kraju i za granicą. Wszystkie grupy społeczne będą miały jednakowe korzyści z realizacji projektu.

 

2009-05-06 • W Leśnej powstanie Polsko - Czeskie Centrum Współpracy

W dniu 23 lipca 2009 r. w Leśnej odbyło się oficjalne spotkanie poświęcone opracowaniu wspólnej polsko - czeskiej strategii rozwoju pogranicza.W czasie wieloletniej już współpracy jednostek samorządu terytorialnego obszaru pogranicza polsko - czeskiego zauważano wielokrotnie deficyt projektów w programach współpracy międzyregionalnej i transnarodowej. Brak znaczących efektów w pozyskaniu środków w tych programach wynika m.in. z braku odpowiedniej bazy do realizacji powyższych celów. W obecnej chwili zarówno na terenie Gminy Leśna jak i na terenie Partnerów Czeskich brak jest miejsca, które stanowiłoby bazę przygotowania i realizacji wspólnych inicjatyw.Podczas wielu spotkań Przedstawicieli Gmin : Leśnej, Jindrychovic pod Smrkem, Hornych Rasnic oraz Novego Mesta zastanawiano się nad stworzeniem takiego miejsca. Biorąc pod uwagę lokalizację i sasiedztwo, zdecydowano, iż doskonałym miejscem, spełniającym wspólne oczekiwania, będzie POLSKO - CZESKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY z siedzibą w leśniańskim Ratuszu.Projekt zakłada modernizację poddasza tego budynku na potrzeby polsko-czeskich spotkań konferencyjno - kulturalnych. Planuje się tu przeprowadzić cykl spotkań o charakterze transgranicznym, których efektem finalnym będzie opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego, obejmującej inwentaryzację zasobów kulturalno - turystyczno - przyrodniczych miast uczestniczących w projekcie, analizę mocnych i słabych stron badanego obszaru oraz dalsze kierunki rozwoju. Na wspomniane spotkanie do Leśnej, uściślające założenia projektu, zostali zaproszeni: z Jindřichovic pod Smrkem: starosta Ing. Petr Pávek i Pavel Novotný -   místostarosta; z Novégo Města pod Smrkem: Ing. Pavel Smutný - starosta; z Horní Řasnice: Radek Haloun - starosta.; z Urzędu Miejskiego w Leśnej: Burmistrz Leśnej - Mirosław Markiewicz, Zastępca Burmistrza - Jacek Flaszyński, Marianna Kordas - Sekretarz i inni pracownicy. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Zbadyński, który opracowuje Wspólną Strategię Obszaru Pogranicza. Koordynatorem projektu jest Bogusława Ciesiulewicz. W trakcie dyskusji różne aspekty realizowanego projektu przedstawiali: Petr Pávek, Radek Haloun, Mariusz Zbadyński oraz Mirosław Markiewicz i Jacek Flaszyński. Kolejne spotkanie planowane jest we wrześniu br. Nazwa realizowanego projektu: „Utworzenie Polsko - Czeskiego Centrum Współpracy" Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz środków budżetu państwa.