KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Leśnej Rynek 19, 59-820 Leśna.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lesna.pl
 3. Dane osobowe wpisane do formularza będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia pomocy i obsługi sprawy, której formularz dotyczy.
 4. Poprzez wypełnienie poszczególnych pól formularza wyrażają Państwo zgodę na przekazanie informacji na wybrany temat na podany przez Państwa adres e-mail lub nr telefonu.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż 3 lata od daty ich wprowadzenia. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: Urząd Miejski w Leśnej Rynek 19, 59-820 Leśna

moich danych osobowych podawanych w formularzu tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, danych dzieci, nr paszportu, informacji kontaktowych

w celu: udzielenia pomocy i obsługi sprawy, której formularz dotyczy.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osoba ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ich przenoszenia. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się na stronie internetowej http://bip.umlesna.nv.pl/m,857,klauzula-informacyjna.html

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ GDPR

На підставі ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне положення про захист персональних даних) (Офіційний вісник ЄС.L від 2016 р. № 119, сторінка 1) (далі: «GDPR») та Закон від 10 травня 2018 р. про захист персональних даних (Правовий журнал 2018, пункт 1000 із змінами), я хочу повідомити, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Ратуша за адресою Leśna Rynek 19, 59-820 Leśna.
 2. Адміністратор призначив спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися з питань обробки персональних даних за адресою електронної пошти: iod@lesna.pl
 3. Персональні дані, введені у форму, будуть оброблятися лише з метою надання допомоги та вирішення питання, до якого відноситься форма.
 4. Заповнюючи окремі поля форми, ви даєте згоду на передачу інформації з обраної теми на вказану вами адресу електронної пошти або номер телефону.
 5. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, на яку ви погодилися, із систематичним контролем оцінки їх корисності, не довше 3 років з дати їх внесення. Запланована дата завершення обробки персональних даних може бути продовжена на час розгляду претензій між сторонами.
 6. Ваші дані не оброблятимуться автоматично та не будуть профільовані.
 7. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних ви маєте право на доступ до ваших даних і право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення GDPR.
 8. Ваші дані можуть бути передані державним органам та організаціям, які виконують державні завдання або діють від імені державних органів, у обсязі та цілях, які випливають із положень загальнозастосовного законодавства.
 9. Надання ваших персональних даних є добровільним.

Згода на обробку персональних даних

На підставі ст. 7 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC
Я, нижчепідписаний …………………………………………
Даю згоду на обробку: Ратуша в Leśna Rynek 19, 59-820 Leśna
мої персональні дані, надані у формі, тобто:
ім’я, прізвище, адреса, дані про дітей, номер паспорта
Я не знаю, які ще дані ми отримаємо. Його доведеться доповнити.
з метою: надання допомоги та обслуговування справи, до якої відноситься форма.
Висловлення згоди є добровільним і може бути відкликано в будь-який час без пояснення причини, але без впливу на законність обробки до її відкликання. Особа має право на доступ, виправлення, видалення та передачу даних. Повна інформація про захист персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту даних – GDPR, включаючи ваші права та способи їх реалізації, доступна на веб-сайті http://bip.umlesna.nv.pl/m.857,klauzula-informacyjna .html