Wniosek 40 zł

Osoby, które uchodźcom wojennym z Ukrainy zapewniły pod swoim dachem zakwaterowanie i wyżywienie, mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego.

Druk wniosku o świadczenie za pomoc obywatelom Ukrainy: wniosek

Świadczenie to wynosi 40 zł za 1 dzień pomocy obywatelom Ukrainy. Obecnie maksymalny czas pomocy to 60 dni.

Kwota świadczenia może zostać zwiększona, a okres jego wypłaty wydłużony, jednakże o tym decydować będzie wojewoda właściwy dla miejsca pobytu uchodźcy.

Kartę zakwaterowania wypełnia się osobno za każdego obywatela Ukrainy, któremu udzielono pomocy zapewniając mu mieszkanie i jedzenie.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia i będzie wypłacane z dołu, czyli po upływie tego okresu.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Świadczenia za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie.

Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.

Składając wniosek o rekompensatę trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.