Wodociągi i kanalizacja

Odczyty wodomierzy 17.06 – 27.07.2024 r.

Informacje oraz harmonogram odczytów.


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można dokonywać:


Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi asenizacyjne

Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne należy zgłaszać pod numerem telefonu: 515 360 695

Pamiętaj o obowiązku posiadania umowy z Gminą Leśna lub innym przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Leśnej na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych.
Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do gminnej ewidencji jest możliwe poprzez złożenie informacji na poniższym wniosku: Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

lub poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety: elektroniczna ankieta ewidencji zbiorników bezodpływowych i POŚZasady postępowania z nieczystościami ciekłymi

  1. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być przetransportowane pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.
  2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być jednak rzadsza niż raz na pół roku.
  3. Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych instalacji, jednak nie rzadsza niż co 2 lata.
  4. Nieczystości ciekłe odbierane są na podstawie zlecenia od właściciela nieruchomości dla podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie Burmistrza Leśnej na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych.Regulamin dowozu wody na terenie Gminy Leśna


Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wyniki badań jakości wody dla Gminy Leśna