Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Konkurs dotyczy realizacji w 2021 roku zadań publicznych w Gminie Leśna w następujących obszarach wsparcia:

  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór umowy – załącznik nr 2, regulamin Komisji Konkursowej – załącznik nr 3.

Zarządzenie Burmistrza oraz załączniki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej:
Konkursy | BIP – Urząd Miejski w Leśnej (nv.pl)

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2021r.Skip to content