Gospodarka odpadami

Informacja o osiągniętych w roku 2019 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaZasady obowiązujące na PSZOK

PSZOK czynny jest w środy od godz. 8:30 do godz. 16:30.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na PSZOK obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów.

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epidemii koronawirusa:

 1. Obowiązek noszenia maseczek przez klientów (obowiązek wyposażenia w w/w środek ochrony osobistej należy do mieszkańca).
 2. Na terenie może znajdować się dwóch klientów/dwa samochody.
 3. Zakaz korzystania z PSZOK osobom przebywającym na kwarantannie.
 4. Do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady.
 5. Przypominamy, że rozładunek leży po stronie Klienta.

Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych.
 
Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Leśna:

 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. szkło opakowaniowe,
 6. odpady zielone,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. opony z samochodów osobowych w ilości 8 szt./rok/gosp. dom.,
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe 1 m3/rok/gosp. dom.
 14. styropian biały czysty,
 15. styropian biały brudny,
 16. części samochodowe.

UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • wełna mineralna,
 • szyby, lustra, potłuczona ceramika,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców Gminy Leśna.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Leśna.