ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA NA LATA 2022-2025 oraz zrobienie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna (GEZ)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania przez Gminę Leśna zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 tysięcy złotych netto (załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej  nr 409/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.), zapraszam do składania ofert na wykonanie PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY LEŚNA NA LATA 2022-2025  oraz zrobienie  aktualizacji  Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
i Gminy Leśna (GEZ).

Zamawiający:
Gmina Leśna
Rynek 19
59-820 Leśna
Telefon: 0 75 72 11 239,
e-mail: sekretariat@lesna.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Wykonanie gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2022 – 2025, zgodnie z Ustawą z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).
b) Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna.

Szczegółowe i kompletne informacje – w załącznikach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

(nv.pl)http://bip.umlesna.nv.pl/m,905,zamowienia-do-130-tys-zl.html


Skip to content