INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Starosta Lubański zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1463 z późn. zm.) oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego informuję, że w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024″.

Starosta Lubański zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1463 z późn. zm.) oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego informuję, że w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju rozpoczyna się wykonanie w cyklu 5-letnim opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024″.
Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.
Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww ustawy o lasach, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe w każdym roku 5-letniego cyklu będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Skip to content