Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie “Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Świętego Brata Alberta z Leśnej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

W dniu 9 sierpnia  2022 r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta z Leśnej z siedzibą ul. Baworowo 18f, 59-820 Leśna na realizację zadania publicznego ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4, ust. 1 pkt 16 ustawy) pt.  „Obchody XXX lecia funkcjonowania Schroniska im. Św. Brata Alberta w Leśnej”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) oraz na stronie internetowej www.lesna.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)  każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

  • bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej (poniedziałki w godz. 7.00 – 16.00, wtorki, środy i czwartki  – w godz. 7.30 – 15.30,  piątki – w godz. 7.00–14.00),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.slodzinski@lesna.pl
  • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
    Urząd Miejski w Leśnej
    Rynek 19
    59-820 Leśna

W załączeniu:

Złożona oferta

Skip to content