Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego w Leśnej

W dniu 19.04.2023 roku Gmina Leśna podpisała umowę grantową Nr 00057-65150-UM0110169/22 dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pod nazwą BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIŁOSZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W LEŚNEJ.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2.089.690,00 PLN

Celem planowanej operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich objętych operacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w Miłoszowie, a także budowa zbiornika retencyjnego w Leśnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zbiornik będzie przeznaczony na retencję wód opadowych i roztopowych. Łączna pojemność zbiornika wyniesie 200 m3 (dwa zbiorniki o pojemności 100 m3 spięte w baterię).

W celu zapewnienia dostawy wody, projektuje się budowę sieci wodociągowej z rur PEHD RC dz125 o łącznej długości 130,80 mb oraz z rur PEHD dz125 o łącznej długości 71,60 mb, włączonej za pomocą trójnika w istniejącą oraz projektowaną wg odrębnego opracowania i aktualnie realizowaną sieć wodociągową oraz sieć wodociągową z rur PEHD dz125 o łącznej długości 676,50 mb, włączonej w istniejącą sieć wodociągową.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 878,90mb.

W celu zapewnienia odbioru ścieków oraz w związku z brakiem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze projektuje się budowę nowej sieci wykonanej z rur:

” PEHD RC O200 o łącznej długości 147,00 mb,

” PVC-U O200 o łącznej długości 128,80 mb,

” PVC-U O250 o łącznej długości 541,20 mb,

” PVC-U O160 o łącznej długości 72,80 mb+ 4,10 mb.

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 889,80 mb.

Skip to content