Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Uprawa roślin jest złożonym procesem, wymagającym dużej wiedzy i praktyki, ponieważ zakres prac w cyklu produkcyjnym jest zróżnicowany, a tym samym zróżnicowane są zagrożenia zdrowia osób pracujących.

Gleba, na której uprawiane są rośliny, zwykle nie zawiera dostatecznej ilości składników odżywczych, wystarczających do zapewnienia maksymalnych plonów, dlatego należy ja zasilać nawozami mineralnymi (azotowymi, fosforowymi, potasowymi wapniowym) i organicznymi (obornik, gnojowica, kompost). Nawozy powinny być zastosowane w odpowiedniej ilości, zależnej od stanowiska i rodzaju uprawianych roślin.

10 zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

 1. Nabywaj preparaty wyłącznie z legalnych źródeł i zawsze stosuj się do zaleceń zawartych na etykiecie.
 2. Nie transportuj środków ochrony roślin razem z paszami oraz artykułami spożywczymi.
 3. Przechowuj preparaty w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i czytelnie oznakowanych opakowaniach. Miejsce ich składowania musi być zamykane na klucz, wyposażone we właściwe oświetlenie i wentylację.
 4. Podczas wykonywania zabiegów ze środkami ochrony roślin używaj odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej. Unikaj kontaktu cieczy ze skórą i pamiętaj , że w czasie pracy nie można jeść, pić oraz palić tytoniu.
 5. Przygotuj roztwory w miejscu do tego przeznaczonym wyłącznie do tych prac
 6. Wykonuj pracę wyłącznie sprawnym sprzętem technicznie i skalibrowanym, a po wykonaniu zabiegu dokładnie wymyj agregat z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich oraz ujęć wodnych.
 7. Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do czyszczenia aparatury przeznaczonej do zabiegów rozpyl na opryskanym polu lub polu nieużytkowanym rolniczo.
 8. Traktuj puste opakowania po preparatach jak niebezpieczne odpady, a trzykrotnie wypłukane opakowania zwracaj do sklepu, gdzie został zakupiony preparat.
 9. Zmieniaj kombinezon po każdym dniu pracy, rękawice natomiast po każdym użyciu.
 10. Po zakończeniu pracy ze środkami ochrony roślin umyj ręce, twarz i całe ciało ciepłą wodą z mydłem, a także przepłukaj  jamę ustną oraz zmień ubranie i bieliznę.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn, stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

Ku przestrodze, poniżej przykłady wypadków zgłoszonych przez rolników:

 • w czasie opryskiwania zboża preparatem chwastobójczym rolnik udrażniał przewody opryskiwacza wdmuchując ustami powietrze przez gniazdo końcówki rozpylającej. Doszło do ostrego zatrucia używanym preparatem
 • po skończonym opryskiwaniu uprawy rolnik zlał resztkę cieczy roboczej do 2-litrowej plastikowej butelki po napoju. Zostawił ją w przedpokoju budynku mieszkalnego, gdyż ciecz miała być wykorzystana następnego dnia podczas zabiegów w ogródku przydomowym. Wracający ze szkoły syn wypił kilka łyków cieczy, myśląc, że to napój. Chłopiec został uratowany, gdyż udzielono mu natychmiastowej pomocy medycznej.

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących podczas prac w gospodarstwie rolnym, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

Opracowała: inspektor PT  KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska

Źródła:

 • broszury KRUS
 • www.krus.gov.pl
Skip to content