Rada Miejska i Burmistrz zaprzysiężeni!

07.05.2024 roku w Sali Rajców leśniańskiego ratusza odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej IX kadencji. Nowo wybrani Radni oraz Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie. Aż jedenaście mandatów otrzymali radni startujący z KWW Leśna Gmina Plus, czyli komitetu Szymona Surmacza. Dwa mandaty uzyskali radni z KWW Markiewicza, po jednym mandacie otrzymały radne startujące z listy Trzeciej Drogi i niezależnego komitetu KWW Razem Możemy Więcej. Zaświadczenia o wyborze do pełnienia tej zaszczytnej funkcji na lata 2024-2029 wręczyła Radnym Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Anna Stawisińska-Urban.

Pierwszą sesję otworzył i poprowadził radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – w tym przypadku był to Mieczysław Myśliwiec. Jednym z punktów obrad było wyłonienie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a także powołanie komisji. W głosowaniu tajnym, wynikiem większości głosów ustalono, że radzie przez najbliższe lata będzie przewodniczył Walter Straszak, który ma największe doświadczenia w Radzie – swoje funkcje w samorządzie gminy pełni już po raz szósty. Jego zastępcą została Agnieszka Kotlińska – młoda, energiczna radna z Pobiednej.

Następnie ustalono składy stałych komisji. Ich skład osobowy oraz przedmiot działania przedstawiają się następująco:

1. Komisja Rewizyjna: Sylwia Stępniak-Czeszek (przewodnicząca), Leszek Borysiewicz, Piotr Kasuła, Aneta Tarka, Mirosław Jaworski.

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

2. Komisja Budżetu i Finansów: Łukasz Kopka (przewodniczący), Agnieszka Kotlińska, Małgorzata Surwiło, Witold Dziekan, Wioletta Kalińska, Artur Fabijański.

Do zakresu działania tej komisji należy: wyrażenie ostatecznej opinii do projektu budżetu Gminy na podstawie opinii stałych komisji Rady; opiniowanie podań należności nie podatkowych, opiniowanie rezerwy ogólnej i inne.

3. Komisja Infrastruktury Społecznej: Artur Fabijański (przewodniczący), Marek Kacprzak, Magdalena Chabraszewska, Małgorzata Surwiło, Mirosław Jaworski, Aneta Tarka.

Do zakresu działania komisji należą sprawy dotyczące: zdrowia; opieki społecznej; oświaty; kultury; turystyki i sportu; przestrzegania prawa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej; sprawy związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy; budownictwem; handel i usługi; gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz cieplna i energetyczna; gazyfikacja; drogi; transport; łączność; oświetlenie, utrzymanie zieleni; ochrona środowiska; współdziałanie z radami sołeckimi; rozwój infrastruktury wiejskiej; ochrona środowiska; sprawy dotyczące rolnictwa i leśnictwa.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Marek Kacprzak (przewodniczący), Magdalena Chabraszewska, Witold Dziekan, Wioletta Kalińska, Sylwia Stępniak-Czeszek, Mieczysław Myśliwiec.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest powołana w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.

Zgodnie z porządkiem obrad kolejnym punktem było zaprzysiężenie Burmistrza. Rotę ślubowania wobec Rady Miejskiej złożył wybrany na kolejną kadencję Szymon Surmacz:

Obejmując urząd Burmistrza Leśnej uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Zgromadzeni na sali mieszkańcy, dyrektorzy gminnych instytucji, kierownicy Urzędu Miejskiego wręczyli Radzie Miejskiej i Burmistrzowi kwiaty oraz złożyli gratulacje, życząc powodzenia.

Burmistrz Szymon Surmacz zabrał głos:

Bardzo dziękuję za zaufanie! Jest to jak taka forma zdanego egzaminu – po pięciu latach – myślę, że bardzo ciężkiej pracy. Sami Państwo Radni wiecie ile było tych posiedzeń, dyskusji, rozmów. Myślę, że ten kierunek uda nam się kontynuować, zarówno jeśli chodzi o współpracę, jak i bardzo wysoką zgodność, do której udało się doprowadzić pod koniec kadencji. Praktycznie większość Waszych głosów była jednomyślna. Myślę, że podobnie będzie w tej kadencji – decyzje będziemy podejmować wspólnie – jako władza, bo jeszcze raz przypomnę: tą faktyczną władzą jest zawsze Rada Miejska, a ja jestem Waszym pracownikiem (…)”.

W nowej kadencji 2024-2029 nadal swoje funkcje pełnić będą także: Marcin Mirecki – Zastępca Burmistrza Leśnej oraz Anna Niedźwiedź – Skarbnik Gminy. Kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 28.05.2024 r. na godzinę 10:00. Poprzedzona będzie wspólną komisją w dniu 24.05.2024 r.

Skip to content