Centrum Produktu Lokalnego

Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej

W Strategii rozwoju Gminy Leśna 2014-2025 opracowanej w 2014 roku przyjęto założenia dotyczące rewitalizacji leśniańskiego dworca i znajdującego się przed nim placu.

Na str. 27 Strategii… czytamy: „W trosce o ochronę niszczejącego budynku dworca PKP w Leśnej, władze gminy zadecydowały o przejęciu tej placówki. Zgodnie z intencją samorządowców w zrewitalizowanym dworcu kolejowym w Leśnej mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne muzeum czy galeria, jak również mogłaby być prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa czy kulturalno-oświatowa. Po przejęciu budynku dworcowego gmina będzie poszukiwała środków na jego rewitalizację”.

W zadaniach strategicznych, rewitalizacja dworca PKP została ujęta dwukrotnie. Raz w grupie: Cel strategiczny 1. Gmina turystyczno-rekreacyjna:

Fragment tabeli 90. Zadania: podmiot zaangażowany, termin realizacji, wskaźniki realizacji i źródła finansowania, Strategia Rozwoju...
Fragment tabeli 90. Zadania: podmiot zaangażowany, termin realizacji, wskaźniki realizacji i źródła finansowania

I po raz drugi – jako pierwszy punkt: Cel strategiczny 3. Gmina zintegrowana przestrzennie:

Fragment tabeli 90. Zadania: podmiot zaangażowany, termin realizacji, wskaźniki realizacji i źródła finansowania ze Strategii Rozwoju...
Fragment tabeli 90. Zadania: podmiot zaangażowany, termin realizacji, wskaźniki realizacji i źródła finansowania

Również Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 wspomina o konieczności rewitalizacji dworca (Cel rewitalizacji 3. Przywrócenie pierwotnej jakości terenom poprzemysłowym i pokolejowym).

Nawiązując do tych zapisów, Burmistrz Leśnej podjął decyzję o opracowaniu koncepcji zagospodarowania i zarządzania obiektem oraz wykonania dokumentacji technicznej pod nazwą Centrum Produktu Lokalnego.

„Produkt lokalny” to pojemne pojęcie pod którym mieszczą się zarówno fizyczne produkty rzemieślnicze i spożywcze, jak i różnego rodzaju usługi turystyczne, gastronomiczne, kulturalne. Umożliwia ono umieszczenie w CPL różnorodnych funkcji, które będą służyły rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy.

Gmina Leśna mam wyjątkowo dużo lokalnych produktów. Zostały one zebrane w katalogu na stronie www i stale się rozwijają. Oprócz produktów wskazanych w katalogu, mamy też duży potencjał organizacji usług turystyki sportowej, co zaczynają dostrzegać leśniańskie kluby sportowe i stowarzyszenia.

Finansowanie UE

W ramach nowej perspektywy finansowania UE, przystąpiliśmy do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ). Po konsultacjach ze specjalistami ZIT AJ, wybraliśmy najważniejsze inwestycje gminne, które mają szansę wpisać się w unijne priorytety i otrzymać dofinansowanie w najbliższych latach. Jedną z nich jest rewitalizacja dworca i utworzenie CPL – jako inwestycji turystycznej o znaczeniu regionalnym, wykraczającym poza granice naszej gminy, ściągającej do Leśnej lokalnych producentów i miłośników swojskiej żywności, rzemiosła i aktywnych form spędzania czasu wolnego. Po zatwierdzeniu unijnego budżetu, ZIT AJ będzie organizował nabory do zintegrowanych, regionalnych projektów finansowanych ze środków unijnych. Do tego czasu Gmina Leśna musi przygotować dokumentację techniczną i koncepcję zarządzania obiektem.

Koncepcja architektoniczna

Urząd Miejski w otwartym zapytaniu ofertowym wyłonił wykonawcę dokumentacji architektonicznej, firmę Lab Design and Research Group sp. z.o.o, która wykona dla nas projekt architektoniczny CPL za kwotę 76 260 zł. Projekt będzie konsultowany z przedstawicielami społeczności gminy, którzy chcą wnieść swoje pomysły i zaangażować się we współtworzenie Centrum. Wykonawca przedstawił nam koncepcję zagospodarowania dworca, którą można obejrzeć na poniższych planszach:

Zespół konsultacyjny

Burmistrz Leśnej, powołał Zespół Konsultacyjny rekrutujący się z osób i organizacji społecznych zainteresowanych współtworzeniem Centrum Produktu Lokalnego. Zespół konsultacyjny pomoże odpowiedzieć nam m.in na takie pytania:

  • Co dokładnie powinno się znajdować w zrewitalizowanym dworcu kolejowym?
  • Kto i w jaki sposób powinien zarządzać obiektem i jego częściami?
  • Jak finansować utrzymanie obiektu?
  • Jakie działania społeczne, a jakie komercyjne powinny być realizowane w CPL?

Zebrane odpowiedzi posłużą do przygotowania wniosków o dofinansowanie rewitalizacji i w dłuższej perspektywie umożliwią utworzenie efektywnego ekonomicznie i społecznie modelu zarządzania obiektem.

Podczas warsztatów 12 maja 2021 r. wypracowano korektę do koncepcji. Prezentacja zamieszczona wyżej uwzględnia uwagi od zespołu konsultacyjnego. Poniżej zamieszczamy pierwszą (nieaktualną) wersję koncepcji architektonicznej – sprzed konsultacji.