Zakup sprzętu do transportu wody pitnej na terenie Gminy Leśna

Gmina Leśna zakupiła sprzęt do transportu wody pitnej na terenie Gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Przeciwdziałanie deficytowi wody na obszarach objętych suszą w 2015 r.

Nazwa zadania: Zakup sprzętu do transportu wody pitnej na terenie Gminy Leśna.

Wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki wyniosła łącznie 74.220,00 zł a łączna kwota zadania wyniosła 92.776,54 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych takich jak susza, skażenie ujęć wód powierzchniowych, awaria sieci wodociągowej, jak również planowe naprawy sieci przesyłowych. W ramach zadania zakupiono atestowane 2 beczkowozy o pojemności 4.000l, 2 cysterny o pojemności 500l oraz 30 pojemników na wodę o pojemności 500l.

Zakup sprzętu do transportu wody pitnej na terenie Gminy Leśna dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Skip to content