Burmistrz Leśnej zwraca się do organizacji pozarządowych i innych podmiotów ujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

Burmistrz Leśnej zwraca się do organizacji pozarządowych i innych podmiotów ujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

I. Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowej:
Członkami Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
2. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę w Gminie Leśna lub działające na rzecz Gminy Leśna, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, podmioty biorące udział w otwartych konkursach ofert na 2021 rok.
3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursach w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

II. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
III. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej, podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą, należy dostarczyć do:
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej,
Rynek 19, 59-820 Leśna  
do dnia 10 lutego 2021 roku do godz. 12.00.

IV. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej oraz jego oświadczenie, składane przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

V. Burmistrz Leśnej spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków Komisji Konkursowej. 

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, link : http://bip.umlesna.nv.pl/a,26068,burmistrz-lesnej-zwraca-sie-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-ujetych-w-ustawie-o-dzia.htmlSkip to content