Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem
kompleksowej rehabilitacji mogą wziąć udział w kolejnym naborze, który realizowany jest w trybie ciągłym.
Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji
Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami,
psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów
osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, jak również nie istnieje górna granica wieku. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:
* zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia ,
* psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
* medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej
do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www:
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zglos-sie-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-w-2021-roku/

Skip to content