Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Leśnej jako Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Leśna, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 ze zm.) – zwany dalej NSP2021, ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP2021.

NSP2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień
31 marca 2021 roku. godz. 24.00.
Termin składania ofert: 12.03.2021 – 22.03.2021
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Skip to content