Informacja o osiągniętych w 2020 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) Burmistrz Leśnej informuje, że Gmina Leśna osiągnęła w 2020 roku
następujące poziomy:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 20 % ,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 41 % ,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.

Skip to content