Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W dniu 8 lipca  2021 r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze  Koło Leśna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  (art. 4, ust. 1 pkt 13 ustawy)   pt.  „Rodzinne Zawody Wędkarskie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) oraz na stronie internetowej www.lesna.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej
(poniedziałki,wtorki, czwartki – w godz. 7.30 – 15.30, środy – w godz. 7.30 -17.00, piątki – w godz. 7.30–14.00),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.slodzinski@lesna.pl
– listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna

W załączeniu złożona ofertaSkip to content