Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Na podstawie Zarządzenia Nr 287/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 15 września 2021 roku ogłasza się konsultacje rocznego  Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Termin konsultacji:  od  20 września do 20  października  2021 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Leśna lub na rzecz jej mieszkańców.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia  – wypełniony formularz należy dostarczyć do 20 października 2021 roku do siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna (sekretariat) lub skan wypełnionego  i  podpisanego przez osoby uprawnione przesłać drogą elektroniczną na e-mail: m.slodzinski@lesna.pl

Podstawa prawna:

Zarządzenie  Nr 287/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 15 września 2021 roku,

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:
Skip to content