Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2022 roku 

ZARZĄDZENIE NR 40/2022

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia  28.02.2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji Konkursowej opiniującej oferty  złożone w pierwszym otwartym konkursie ofert na wykonanie  zadań publicznych Gminy Leśna w 2022 roku, zarządzam co następuje:

§1

Z budżetu Gminy Leśna udziela się dotacji  na realizację zadań publicznych Gminy Leśna w 2022 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lesna.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Leśna.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi

Mirosław Słodziński

Inspektor ds. organizacji pozarządowych

tel. 75 72 11 239 wew. 31

                     Załącznik do Zarządzenia  Nr 40/2022 Burmistrza Leśnej z dnia 28.02.2022 roku

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2022

ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY LEŚNA W 2022 ROKU

SFERA: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.Numer ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaKwota dotacji  (zł)       
11/2022Ludowy Zespół Sportowy Fatma Pobiedna, ul. Strzelecka 15A, 59-814 Pobiedna„PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU JAKO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POBIEDNEJ W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA”19 000
22/2022Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” z siedzibą w Leśnej, ul. Polna 5, 59-820 Leśna„POPULARYZACJA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKA-ŃCÓW  GMINY LEŚNA POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ SPORTO-WYCH ORAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH W DYSCYPLINIE KAJAK POLO I KAJAKARSTWIE GÓRSKIM”35 000  
33/2022Stowarzyszenie „Be Active Leśna”, ul. Osiedle 21/4, 59-820 Leśna„ATYWIZACJA SPORTOWO-REKREACYJNA MIESZKAŃCÓW GMINY  LEŚNA” 5 500
44/2022Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. H. Sienkiewicza 60A, 59-820 Leśna„PROPAGOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LEŚNA POPRZEZ DŁUGOTERMINOWE SZKOLENIE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH”14 000  
55/2022Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. H. Sienkiewicza 60A, 59-820 Leśna„POPULARYZACJA SPORTU W ŚRODOWISKU LOKALNYM W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA”25 000  
66/2022Stowarzyszenie „NIEZA-LEŻNYCH INICJATO-RÓW WSI AKTYWNEJ – NIWA” Stankowice 54, 59-820 Leśna„NAUKA PŁYWANIA NAJMŁODSZYCH SPORTOWCÓW GMINY LEŚNA W 2022 ROKU” 4 000
77/2022Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Granica” Miłoszów, Miłoszów 68, 59-820 Leśna„POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WE WSI MIŁOSZÓW I MIASTA LEŚNA”14 000
88/2022Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” z siedzibą  59-820 Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej 42„SPORT  NA WESOŁO 2022” 3 500

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej

/podpisano elektronicznie/

Skip to content