OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 89/2022
Burmistrza Leśnej z dnia 19.04.2022 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Burmistrz Leśnej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej z siedzibą ul. Hetmańska 3, 59-814 Pobiedna, dla którego Gmina Leśna jest organem prowadzącym.

I.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 poz. 1597).

II.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i 464 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. ze zm.) – odpowiednio w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)).

III

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu kandydata i dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej’’ w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna,  terminie do dnia 5 maja 2022 r. do godz. 15:00.

Nie dopuszcza się ofert składanych drogą elektroniczną

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Emilia Halwa, Podinspektor ds. oświaty
Tel. 75 72 11 239 wew. 46

IV

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Leśnej.

V

Na żądanie Burmistrza Leśnej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d – g, 1 i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI

Kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie o terminie i miejscu postępowania konusowego.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej

Skip to content