ROLNIKU! ULEGŁEŚ WYPADKOWI PRZY PRACY ROLNICZEJ – ZGŁOŚ GO NIEZWŁOCZNIE DO KRUS

Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?


Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS
lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP,
do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony.
Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
jego zaistnienia.
Pamiętaj:
późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować
odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek
wypadku.

O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? – osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca
wypadek powinna w szczególności:
– zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
– udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
– wskazać świadków wypadku,
– zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
– udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu
do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku.

Skip to content