Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

26 października 2022 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. gminy/powiatu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 listopada br.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), 
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej. Warunkiem skorzystania przez opiekuna ze wsparcia wytchnieniowego jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu osobistego osoby przyjmującej zgłoszenie).

Karty zgłoszeniowe należy składać do 10 listopada 2022 r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej ul. Kościuszki 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 (tel. kontaktowy 75 303 07 29) lub elektronicznie na adres: sekretariat@mgops-lesna.pl

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Skip to content