Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestnika do objęcia wsparciem.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,z późn. zm.).

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 listopada 2022 roku.

kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Nabór prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy społecznej w Leśnej przy ul. Kościuszki 7, 59-820 Leśna od poniedziałku do piątki w godzinach 7.00-14.00

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Skip to content