BURMISTRZ LEŚNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. CYFRYZACJI I INFORMATYZACJI

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 5. Znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i usuwania usterek sprzętu komputerowego.
 6. Wiedza na temat budowy i technik zarządzania sieciami komputerowymi.
 7. Dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz zarządzania systemami operacyjnymi desktop i serwer MS Windows i Linux.
 8. Znajomość metod archiwizacji danych i tworzenia kopii zapasowych.
 9. Znajomość zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 10. Znajomość administrowania środowiskami wirtualnymi.
 11. Nieposzlakowana opinia.
 12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka.
 2. Znajomość zagadnień związanych z administracją i konfiguracją baz danych MySQL i MSSQL.
 3. Znajomość aplikacji wspierających zarządzanie organizacjami i pracę zespołową.
 4. Samodzielność, dokładność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Zakres głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Bieżące utrzymanie funkcjonowania sieci informatycznej Urzędu Miejskiego, w tym sieciowego oprogramowania dziedzinowego, aplikacji sieciowych i komunikacji (EZD SIDAS, SIGID, ePuap, NextCloud, WCO, hosting www, FTP, mail i inne).
 2. Archiwizacja danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.
 3. Nadzór nad wdrażaniem programów cyfryzacji urzędu.
 4. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego.
 6. Analiza merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji.
 7. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.
 8. Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów, aktualizacji oprogramowania na stanowiskach roboczych.
 9. Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego.
 10. Współprowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i innych stron internetowych Urzędu wskazanych przez przełożonego.
 11. Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

Informacje o warunkach pracy na ww. stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Leśnej, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy.
 3. Podległość służbowa: Burmistrz.
 4. Podleganie obowiązkowym badaniom lekarskim.
 5. Praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 6. Charakter pracy: praca administracyjno-biurową, jednozmianowa w pomieszczeniu ze stanowiskiem komputerowym (obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.
 7. Zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Leśnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru oraz opatrzony klauzulą,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata o następującej treści:

oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 4. inne zaświadczenia dokumentujące posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Nabór przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

 1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna, która może być poprzedzona testem kompetencji i predyspozycji (w zależności od liczby kandydatów).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Nabór na stanowisko ds. cyfryzacji i informatyzacji

w Urzędzie Miejskim w Leśnej”

oraz imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji osoby składającej ofertę

należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna

w terminie do dnia 27 marca 2023 roku do godziny 15.00.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umlesna.nv.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnej.

Skip to content