Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu w sprawie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaniu informuje o wejściu w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/835 z dnia 19 kwietnia 2023 r. wprowadzającego zmiany do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, powiat lubański został objęty następującymi strefami:

 • miasto Świeradów Zdrój – obszar objęty ograniczeniami II,
 • teren powiatu lubańskiego (z wyłączeniem miasta Świeradów Zdrój) – obszar objęty ograniczeniami III

W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami II i III, stosownie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, nakazuje się:

 1. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 2. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
 3. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,
 4. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
 5. prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 6. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 7. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 9. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 10. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 11. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie,
 12. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

Zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

Ubój trzody chlewnej z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

W gospodarstwach położonych na obszarze z ograniczeniami dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu zamiar uboju co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa.

Dodatkowo na obszarze z ograniczeniami III, od świń pobiera się krew i bada w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Po uzyskaniu wyników ujemnych, natomiast wszystkie świnie w obu strefach muszą być poddane badaniu przedubojowemu, a mięso należy poddać badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Zasady przemieszczania świń

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie wyników badania klinicznego przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. Dodatkowo w strefie z ograniczeniami III w celu wystawienia świadectwa, od świń przeznaczonych do wysyłki, pobiera się krew w celu wykluczenia zakażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

Posiadacz świń zobowiązany jest do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni lub zaobserwowania następujących objawów klinicznych: wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa.

Skip to content