Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

W załączeniu:

1. ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 24.02.2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Protokół z I posiedzenia Komisji Konkursowej

3. Protokół z II posiedzenia Komisji Konkursowej

Skip to content