Leśniańsko-Złotnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Historia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gmin Leśna, Olszyna
i Gryfów Śląski sięga lat 1993-1994. Wtedy to Rady tych Gmin przyjęły uchwały w sprawie utworzenia wspólnego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego swym zasięgiem Jezioro Leśniańskie i Złotnickie. Wśród zakazów obowiązujących na tym Obszarze umieszczono m.in. zakaz używania łodzi motorowych.
W roku 2013 fakt istnienia Obszaru i obowiązujących na nim zakazów przypomniany został w kontekście sporu pomiędzy wędkarzami
a użytkownikami łodzi motorowych.

Ponieważ w 2004 r. nastąpiła istotna zmiana w ustawie o ochronie przyrody, dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za wyznaczenie/zmianę Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz zakazów jakie mogą w nim obowiązywać, pojawiły się wątpliwości, czy w świetle istniejącego stanu prawnego (w roku 2013) można egzekwować zakazy i ograniczenia zawarte w uchwałach rad gmin o utworzeniu Obszaru.

W 2013 r. Prokurator Rejonowy w Lubaniu podjął działania w celu wyjaśnienia tej sprawy. W pierwszej kolejności zwrócił się do Gmin
o dokonanie zmian w uchwałach dostosowując je do obecnych przepisów.
Z uwagi na obowiązujący wtedy stan prawny Gminy odmówiły wskazując jednocześnie, że, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jedynym kompetentnym organem jest w tej kwestii Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Następnie w 2014 r. Prokurator skierował sprawę do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a Sejmik przekazał ją do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa.
Ponieważ Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stwierdził, że nadzór nad tym obszarem zgodnie z aktualną wykładnią prawną nadal sprawują Gminy, Prokurator wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie przedmiotowych uchwał ze względu na ich niezgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W 2015 r. Sąd skargę odrzucił, uznając za możliwą do rozpatrzenia wyłącznie zgodność wydanej uchwały ze stanem prawnym w momencie jej uchwalenia w 1994 roku.

Rada Miejska w Olszynie sprawę skierowała również do Naczelnego Sądu Administracyjnego ale nie została ona ostatecznie rozpatrzona ze względu na braki formalne.

W efekcie Rada Miejska w Olszynie podjęła w marcu 2015 r. uchwałę
w sprawie likwidacji Obszaru na swoim terenie, którą w trybie nadzorczym unieważnił Wojewoda Dolnośląski, wskazując, że jedynym organem kompetentnym w tej sprawie jest Sejmik Województwa.

Ponieważ Gmina Leśna i Gmina Gryfów Śląski oponowały przeciw likwidacji Obszaru, jak również jego pozostawianie pozytywnie opiniowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawę przekazano Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych,
który w tym stanie rzeczy w imieniu Zarządu Województwa przystąpił do prac nad merytorycznym przygotowaniem projektu nowej Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu. W końcu pojawiła się realna szansa na rozwiązanie tego prawnego impasu.

W 2016 r. zorganizowane zostało spotkanie pomiędzy dyrekcją DZPK
a przedstawicielami gmin Gryfów Śląski, Olszyna i Leśna. Wynikiem spotkania było zobowiązanie się Gmin do wspólnego ustalenia
i przedstawienia propozycji listy zakazów na terenie Obszaru. DZPK zobowiązał się do cyfrowego opracowania istniejącego zasięgu Obszaru.

Ze względów technicznych proces cyfrowego opracowania zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu okazał się bardzo czasochłonny, ale ostatecznie udało się wypracować wspólne stanowisko i nowa treść uchwały została na przełomie lat 2019/2020 zaakceptowana przez Gminy.

Rada Miejska w Leśnej w październiku 2020 r. otrzymała do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Projekt ten był dokumentem wypracowanym przez wszystkie Gminy i uwzględniającym ich uwagi zgromadzone na przestrzeni lat.

Zawarte w projekcie uchwały cele i zakazy były i są zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody. Wśród zakazów nie ma jednak wymienionego zakazu używania łodzi motorowych, który zniknął z katalogu zakazów przy zmianie ustawy w 2004 roku. Tym samym nie było prawnej możliwości wprowadzenia tego zakazu w nowej uchwale.

Rada Miejska w Leśnej, korzystając z prawnej możliwości, wyraziła tzw. milczącą zgodę w tej sprawie. Treść uchwały, w tym cele, zakazy, obszar zostały już wcześniej uzgodnione. Została tylko formalność, kończąca trwającą ponad 7 lat sprawę.

Przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa nie kończy tematu ostatecznie,
za to jest to krok milowy w tej sprawie, bo w końcu mamy uchwałę zgodną z prawem i możemy podejmować kolejne działania, aby Leśniańsko-Złotnicki Obszar Chronionego Krajobrazu był obszarem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowym również ze względu na możliwości zaspokajania różnych potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Daje to nam formalne i organizacyjne możliwości ustalenia sposobu użytkowania akwenu z udziałem szerokiej reprezentacji interesariuszy.
Na to, jakie będą efekty tych ustaleń powinni mieć wpływ wszyscy zainteresowani rozwojem turystycznym z obszaru trzech gmin – współgospodarzy jeziora.
O dalszych krokach podejmowanych przez Urząd Miejski w Leśnej będziemy informować.

Skip to content