Raport o stanie Gminy Leśna za rok 2020

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Leśnej zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnej raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Leśnej.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sesja ta zwołana została na dzień 31 maja 2021 roku.

Nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o stanie Gminy Leśna za 2020 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą Radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Leśna.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 28 maja 2021 r. do godz. 14:00).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Z Raportem o stanie Gminy Leśna za rok 2020 można zapoznać się na stronie raport.lesna.pl lub w całości można pobrać go tutaj.


Aby zachęcić Państwa do lektury, poniżej wstawiamy Wprowadzenie, dzięki któremu zorientować się można jak bardzo zróżnicowany jest raport.

Wprowadzenie

Rok 2020 to rok dziwny i zaskakujący dla wszystkich. Pandemia Covid-19 stała się tematem nr 1 na całym świecie a jej skutki uboczne będziemy odczuwać długo w wielu sferach życia. Społeczne efekty pandemii trudne są do zmierzenia, łatwiej pokazać te policzalne – gospodarcze i finansowe. Z perspektywy roku 2021, gdy powstaje Raport widzimy, że dla funkcjonowania gminy jako wspólnoty i administracji pandemia przyniosła wiele negatywnych skutków. Opisujemy je w raporcie specjalnym pokazującym koszty i skutki uboczne pandemii.

Jednak drugi raport opisuje jak Urząd Miejski wykorzystał „czas koronawirusa” do podjęcia bardzo ważnych reform z zakresu informatyzacji i usprawnienia pracy urzędu. W świetle tych informacji widać, że dla Leśnej nie był to czas stracony i może dzięki temu, że wiele innych spraw stanęło w miejscu, udało nam się zrobić ogromny krok do przodu w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i unowocześnienia metod zarządzania urzędem.

Coroczny Raport o stanie gminy, to czas żeby podsumować rok, przyjrzeć się temu co się udało zrobić a co jeszcze jest przed nami. I tak jak raport z roku 2019 miał dość ponury wydźwięk, będący głównie efektem ogromnych wyzwań związanych ze „sprzątaniem” i stawianiem na nogi właściwie wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego w Leśnej, tak raport 2020 mimo pandemii daje powiew optymizmu.

Jakbym miał osobiście wskazać na najważniejsze sprawy o których warto poczytać to były by to:

 1. Raport specjalny dotyczący informatyzacji urzędu, pokazujący ogromną pracę wykonaną przez zespół IT, często niewidoczną jak działanie aplikacji w tle, ale mającą ogromne znaczenie dla jakości i szybkości podejmowania decyzji w coraz trudniejszych i nieprzewidywalnych czasach: Raport ma trzy części: Urządzenia teleinformatyczne, Oprogramowanie, e-usługi dla mieszkańców.
 2. Stan gospodarki komunalnej. Tu polecam przeczytać cały raport przedstawiony Radzie Miejskiej pod koniec 2020 roku. Likwidacja Synergii nie tylko poprawiła nadzór i kontrolę nad wykonywanymi działaniami, ale przyniosła też znaczne oszczędności dla budżetu. Metafora „czarnej dziury”, którą użyłem podczas wyborów w 2018 r, okazała się bardziej trafna niż się tego mogłem spodziewać. Daleko nam jeszcze do sytuacji w gospodarce komunalnej, którą można nazwać „dobrze”, ale po raz pierwszy od dekad budujemy nowe wodociągi, kładziemy rury kanalizacyjne, pozyskujemy dotacje na inwestycje, wprowadziliśmy reformę w zarządzaniu cmentarzami, radykalnie ograniczyliśmy marnotrawstwo czasu pracy i pieniędzy. Gorąco polecam lekturę pełnego raportu przygotowanego w rok po likwidacji spółki miejskiej.
 3. Raport z gospodarki mieszkaniowej. Po roku reform widać, że odbijamy się od dna i poprawiamy niemal nieruszoną od dekad sferę mieszkalnictwa. Realizowane są poważne remonty podejmowane zarówno przez Urząd jak i zachęcane przez nas wspólnoty mieszkaniowe. Inwentaryzacja i analiza zasobów przejętych od PM Synergia pokazała jak wiele mieszkań jest nieużywanych i jak wielu lokatorów zaniedbuje swoje obowiązki. Model mieszkaniówki z czasów Synergii można ironicznie podsumować: my udajemy że coś robimy a wy udajecie że płacicie. Te czasy się skończyły. Wysyłamy regularnie informacje o wymówieniu umowy najmu za lekceważenie obowiązków lokatorów i brak wpłat. Ruszamy procedury prawne w celu odzyskania „porzuconych” mieszkań. Inwestujemy w zasoby, prowadzimy remonty ale wymagamy też lojalności i dbania o lokatorskie obowiązki. „Trudni” lokatorzy dostają czasowe umowy najmu uzależniające ich przedłużenie od poprawności relacji z sąsiadami. Powtarzające się burdy czy libacje będą skutkowały wypowiedzeniami umów najmu. Więcej w raporcie o mieszkaniówce w 2020r.
 4. Działalność inwestycyjna. Jesteśmy obecnie pomiędzy okresami programowania UE i większe pieniądze na nowe inwestycje zaczną się dopiero w 2022 roku. Dlatego aktywność inwestycyjna nie jest jeszcze imponująca bo brakuje środków zewnętrznych. Ale nie śpimy, pozyskujemy dofinansowania tam gdzie się da, co pokazują sprawozdania zamieszczone w części poświęconej inwestycjom.
 5. Warto przeczytać też historię lobbowania za remontem mostu na Kwisie. Znamy już wykonawcę prac i mamy nadzieję, że zgodnie z ustaleniami z DSDiK oczekiwany od ponad 20 lat remont ruszy w najbliższych tygodniach.
 6. Gruntowne reformy zaszły też w profilaktyce uzależnień. To temat „mało atrakcyjny” – i przegrywa w zainteresowaniu mieszkańców np. z uwagą poświęcaną działaniom inwestycyjnym. A jednak to problemy społeczne są największym i najdroższym problemem z którym się mierzymy. Wystarczy spojrzeć na wykresy dotyczące budżetu gminy i porównać ile pieniędzy trafia na działania opieki społecznej a ile mamy np. na remonty dróg czy wodociągów. Powołanie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów uzależnień wprowadziło nową energię do tej sfery i widać to już w sprawozdaniach z pierwszych miesięcy działania. W długoletniej perspektywie programy społeczne, tworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla młodzieży zaowocuje mniejszymi stratami w budżecie na wydatki socjalne.
 7. W 2020 roku zainicjowaliśmy też ważne działania dotyczące planowania przestrzennego i konsultacji społecznych. Projekt Wspólna Przestrzeń wprowadza nową jakość do komunikacji między urzędem a mieszkańcami.
 8. Jeśli mówimy o komunikacji urząd-mieszkańcy to poprawiliśmy ją pod wieloma względami, co nie znaczy że nie zamierzamy jeszcze jej ulepszać. Nowa www, aktywny profil na Facebooku, nagrania video, punkty konsultacyjne, wdrożenia informatyczne to dopiero początek reform w tym zakresie.
 9. Centrum Społeczne. Na razie niewiele możemy o nim powiedzieć, bo Centrum zaczęło powstawać pod koniec roku 2020. Ale liczę na to że rok 2021 pokaże jak wielki potencjał mają mieszkańcy gminy, jeśli tylko ułatwi się Wam działanie i będzie wspierać oddolne inicjatywy. Póki co zapraszam do śledzenia informacji o działaniach Centrum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wolimierz i LUKS Kwisa, do których dołączają kolejne organizacje społeczne.
 10. I na koniec kilka liczb:
  • 310kg→298kg to masa odpadów przeliczona na mieszkańca w roku 2019 i 2020. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin gdzie ta wartość spadła. Dzięki zaostrzeniu kontroli i reformom w gospodarce komunalnej zatrzymaliśmy lawinowo rosnące w latach 2015-2018 straty. Rok 2021 pokaże też jak reaguje na zmiany w tej sferze budżet gminy. Ale po roku 2020 możemy powiedzieć że gospodarka odpadowa jest pod coraz większą kontrolą.
  • 2 035 388,26 zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym 75 844,65 zł. Tyle udało się pozyskać mimo „posuchy” i przerwy w okresie finansowania UE.
  • 8 544 069,97 to kwota jaką mieszkańcy gminy dostają od Rządu RP w ramach programu 500+
  • 7 826 834,86 to wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie gminy
  • 30 zł miesięcznie za zajęcia dla dzieci prowadzone przez OKiS to kwota wywołująca u niektórych mieszkańców oburzenie – że gmina śmie wprowadzać opłaty za coś co zawsze było za darmo.
  • 9 lat i 95 aktualizacji – tyle wynosiło opóźnienie w utrzymaniu urzędowego systemu obiegu dokumentów, który jest jak układ nerwowy dla funkcjonowania każdej instytucji. Czy ktoś zaryzykowałby dzisiaj pracę w Windows 98 albo Windows XP? To porównywalne z sytuacją jaka zastałem w roku 2019 i którą udało się opanować przez szereg reform w roku 2020.
Skip to content