Ankieta dotycząca Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Szanowni Państwo, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.), organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska.

Uchwałą Nr LV/2121/14 z dnia 30 października 2014 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 roku).

Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Chcąc włączyć mieszkańców Dolnego Śląska w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

LINK DO ANKIET
www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php


Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja.

Jednocześnie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
z up. Dyrektor Wydziału Środowiska
Grzegorz Kubicki

Skip to content