Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Z zapisu art. 91 ust. 9c ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021  r. poz. 1973 z późn. zm.) wynika obowiązek opracowania aktualizacji programu ochrony powietrza w przypadku, kiedy stężenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych się utrzymują.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął program ochrony powietrza uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych”

„Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020” wraz z aneksem oraz „Roczną oceną jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2021” z uzupełnieniem „Roczną oceną jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej i strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021” wykonanych przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazały utrzymywanie się przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji:

–   w strefie dolnośląskiej: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu, arsenu w pyle PM10;

–   w strefie aglomeracja wrocławska: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5 i ditlenku azotu (NO2) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu;

–   w strefie miasto Legnica: poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, arsenu w pyle PM10;

–   w strefie miasto Wałbrzych: przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W związku z powyższym, zaistniał obowiązek opracowania aktualizacji programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.

Do realizacji zadania, wyłoniono firmę zewnętrzną: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA sp. z o.o. Na podstawie posiadanego pełnomocnictwa Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel firmy ma prawo do działania w imieniu Województwa Dolnośląskiego we wszystkich sprawach związanych z opracowaniem przedmiotowej Aktualizacji Programu, a w szczególności do kontaktów z organami administracji, innymi podmiotami i instytucjami oraz do podawania do publicznej wiadomości informacji o kolejnych etapach postępowania.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuje się o przystąpieniu do opracowania Aktualizacji Programu oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 14 października do 4 listopada 2022  roku pisemnie do  Wydziału Instrumentów Środowiskowych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

1. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu prac nad programem

Na obecnym etapie postępowania dostępne są do wglądu założenia do projektu dokumentu, tj.:

–  „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020” wraz z aneksem

–  „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2021” z uzupełnieniem „Roczną oceną jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej i strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021”

opracowane przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

2.Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim z 2020 r.

3.Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim z 2021 r.

Na zadanie Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia brutto: 448 000,00 zł.

Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW wynosi 150 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Skip to content