Środki finansowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
  • wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Wyższe wsparcie przewidziane jest dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gmin graniczących z Republiką Czeską zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, wymienionych w programie.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl oraz https://wfosigw.wroclaw.pl (złóż wniosek).

Wnioski będą przyjmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  • elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  • papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
    • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław,
    • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Zasady i warunki udzielania pożyczek na uzupełnienie wkładu własnego dla Wspólnot mieszkaniowych określają dokumenty znajdujące się na stronie https://wfosigw.wroclaw.pl.

Skip to content