INFORMACJA DLA CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW SMOLNIKA ORAZ LEŚNEJ Z UL. WIEJSKIEJ I UL. ELIZY ORZESZKOWEJ

W związku z zakończeniem przez Gminę Leśna zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska i ul. Elizy Orzeszkowej) oraz przyjęciem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Powiatowego w Lubaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy informujemy, że pojawiła się możliwość wpięcia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nieruchomości zlokalizowanych na trasie wykonanej inwestycji.

Poniżej podajemy kolejne kroki niezbędne do przyłączenia swojego budynku do nowo wybudowanej sieci wodociągowej lub sanitarnej (w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane):

 • należy wykupić aktualną mapę zasadniczą w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lubaniu;
 • z w/w mapą należy zgłosić się do biura projektowego w celu sporządzenia przez osobę uprawnioną (w zakresie projektowania instalacji sanitarnych) planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego;
 • należy wypełnić wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej, wniosek dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem: https://lesna.pl/wp-content/uploads/2021/12/wniosek-warunki-techniczne-XII-2021.pdf.;
 • w/w wniosek wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej;
 • po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej można przystąpić do wykonywania robót. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym, uzyskanymi warunkami oraz ze sztuką budowlaną;
 • przed wykonaniem wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przyłącza;
 • po zakończeniu robót ale jeszcze przed zasypaniem wykopów należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Leśnej gotowość do odbioru przyłącza;
 • po odbiorze przyłącza ale jeszcze przed zasypaniem wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 • w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności;
 • zasypać wykopy;
 • kopię inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy przekazać pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Leśnej;
 • w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Leśnej należy zawrzeć umowę na pobór wody/odprowadzenie ścieków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej tj. z Panem Piotrem Sudnikiem, tel. 75 72 11 239 wew. 43.

Skip to content