Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

OBWIESZCZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu w trybie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.), dalej P.o.ś. – projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu – uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego NR 6562/VI/23 z 28 lutego 2023 roku.

Wypełniając zapis art. 91 ust. 9 ustawy P.o.ś., informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu. Tryb i zakres udziału wynika z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), tj.:

  1. społeczeństwo może zapoznać się z projektem dokumentu w sposób: w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068, tel. 71/770-42-40 lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.dolnyslask.pl), zakładka „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje” „Program ochrony powietrza za 2021 r.”;
  2. do dokumentu można złożyć uwagi i wniosku w sposób: pisemnie na adres B.S.iP.P. Ekometria Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2 80-299 Gdańsk, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl lub ustnie do protokołu;
  3. termin składania uwag trwa od 9.03.2023 r. do 30.03.2023 r.;
  4. uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia;
  5. zapraszam na spotkanie które odbędzie się 22.03.2023 r. w Sali 510 na 5 piętrze w siedzibie UMWD przy ul. Dobrzyńskiej 21-23 o godz. 09:00, na którym zostanie zaprezentowany projekt dokumentu.

Ponadto informuję, ze wypełniając delegacje  art. 91 ust. 2a, 5  oraz art. 92 ust. 1 ustawy P.o.ś., Zarząd Województwa Dolnośląskiego wystąpił do właściwych j.s.t i do Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie opinii do projektu programu.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie od 9.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

Skip to content