Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Wrocław 27 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.07.2023 r. poz. 4378)

Z treścią ww. uchwały oraz z Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu i Podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można się zapoznać w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 062 (parter) lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.umwd.dolnyslask.pl): zakładka „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje” (pkt 9) – „Aktualizacja programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.” Program ochrony powietrza jest również dostępny pod linkiem: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/4378/

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia, informują osoby fizyczne zgłaszające ewentualne uwagi do prowadzonego postępowania, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-W, 50-411 Wrocław;
  2. inspektor Ochrony Danych, e-mail: lnspektor@umwd.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w ramach wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza oraz w celu archiwizacji;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą pracownicy UMWD, inni uczestnicy postępowania, organy administracji publicznej, sądy;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo Ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Jednocześnie informuję, że w przypadku zgłoszenia uwag do ww. postępowania, w piśmie do tut. organu należy zamieścić klauzulę o zapoznaniu się przez Panią/Pana z ww. zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Małgorzata Paciorek

Skip to content